Odbiór,transport i utylizacja odpadów medycznych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa – odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych ze 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz do miejsca ich unieszkodliwiania.
1) Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych będących przedmiotem zamówienia , będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, szczególnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz.797ze zm.).
2) Zamawiający zastrzega, iż ilość odpadów stanowiących przedmiot zamówienia, stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmianie zgodnie z wynikającym bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego na usługę uzależnionym od ilości wykonywanych świadczeń medycznych.
3) Odbiorowi, transportowi i utylizacji podlegać będzie następujący rodzaj i ilość odpadów medycznych:
a) kod 18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) w ilości 0,118 Mg
b) kod 18 01 02 - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) w ilości 0,126 Mg;
c) kod 18 01 03 - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne for-my zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 w ilości 41,9 Mg;
d) kod 18 01 06 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne w ilości 0,144 Mg;
e) kod 18 01 82 – pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych w ilości 0,194 Mg;
f) kod 18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08 w ilości 0,119 Mg
2.Wymagania dotyczące realizacji przedmiotowej usługi:
a) Zasada bliskości: zgodnie art. 20 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) – zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Dopuszcza się unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.
b) Metoda unieszkodliwiania odpadów: zgodnie z art. 95 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) – zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zakazuje się ich unieszkodliwianie we współspalarniach odpadów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kołobrzeska 44
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się