Utrzymanie śródlądowych wód płynących na terenie działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim - 7 części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych wód płynących na terenie działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim. Zamawiający podzielił zamówienie na 7 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
Zakres robót utrzymaniowych w poszczególnych częściach zamówienia obejmuje głównie ręczne i mechaniczne wykaszanie roślinności ze skarp i poboczy, wygrabianie wykoszonej roślinności ze skarp i poboczy, usuwanie roślinności korzeniącej się w dnie (hakowanie), ścinanie krzaków, rozbiórkę zatorów oraz tam bobrowych, wywożenie materiału wydobytego z zatorów, odmulanie dna cieków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, kilometraż rzek na którym będą realizowane roboty utrzymaniowe oraz zakres robót związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 5.1-5.7) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 4), stanowiących załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się