Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych z terenu gminy Gizałki do Instalacji Komunalnej ZGO Sp. z o. o. Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Witaszyczkach 1A, gmina Jarocin, w terminie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór:
1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) papieru,
c) szkła bezbarwnego,
d) szkła kolorowego,
e) tworzyw sztucznych,
f) metali,
g) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
h) bioodpadów,
i) zużytych opon,
j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
2)odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanym przy ul. Wrzesińskiej 17 w Gizałkach:
a) tworzyw sztucznych,
b) metali,
c) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
d) szkła bezbarwnego,
e) szkła kolorowego,
f) papieru,
g) bioodpadów,
h) odpadów niebezpiecznych,
i) zużytych baterii i akumulatorów,
j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
l) zużytych opon,
m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
– odbiór poprzedzony telefonicznym zgłoszeniem.
3) odpadów zgromadzonych w punktach wyznaczonych na terenie gminy:
a) tworzyw sztucznych i szkła (pojemniki typu dzwon i siatkowy),
b) zużytych baterii i akumulatorów (placówki oświatowe z terenu gminy Gizałki, budynek Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28)
– odbiór poprzedzony telefonicznym zgłoszeniem;
2. Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odbioru. Na podstawie sprawozdań za ubiegły rok oraz szacunkowych informacji ustala się, że z terenu gminy Gizałki, w okresie obowiązywania umowy, zostanie odebrana przez Wykonawcę, w ramach udzielonego zamówienia publicznego, następująca szacunkowa ilość odpadów:
1) 585 Mg odpadów komunalnych zmieszanych;
2) 330,3 Mg odpadów selektywnie zebranych.
Odbioru i transportu odpadów należy dokonać odpowiednimi pojazdami przystosowanymi dla poszczególnych rodzajów odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu się i wysypywaniu na drogę.
3. Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującą częstotliwością:
1) W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz w miesiącu;
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w okresie od kwietnia do sierpnia będą odbierane:
- z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
- z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień;
c) odpady zbierane selektywnie:
- papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu i niezwłocznie po zapełnieniu w przypadku odbioru odpadów z pojemników typu „dzwon”;
- bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do sierpnia:
(i) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień,
(i) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
d) odbiór zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z posesji odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa raz w czasie obowiązywania umowy
e) odpady selektywnie zebrane takie jak zużyte baterie będą odbierane z placówek oświatowych tj. SP w Tomicach, ul. Wrzesińska 2, 63-308 Gizałki; SP w Białobłotach, Białobłoty 20, 63-308 Gizałki; SP w Gizałkach, ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki, Przedszkole w Nowej Wsi, 63-308 Gizałki oraz z Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, niezwłocznie po zapełnieniu pojemnika, nie rzadziej niż jeden raz w czasie obowiązywania umowy;
f) odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – niezwłocznie po zapełnieniu któregokolwiek z kontenerów lub nie rzadziej niż raz w miesiącu,
g) w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca odbierze każdą ilość odpadów komunalnych zgromadzonych na cmentarzu przy ul. Długiej w Szymanowicach – nie rzadziej niż raz w miesiącu lub na zgłoszenie Zamawiającego w terminach innych niż wynikające z harmonogramu (w przypadku zapełnienia kontenerów).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kaliska 28
Gizałki 63-308
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Gizałki
ul. Kaliska 28
Gizałki 63-308
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się