ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU BAZY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w SOCHACZEWIE PRZY AL. 600-LECIA 90 TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. TROJANOWSKIEJ 89 I INNYCH TERENÓW WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

» Opis zapytania

Odbiór i zagospodarowanie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm), zapisami uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew, odpadów zebranych przez Zamawiającego w wyniku działania służb komunalnych związanych z oczyszczaniem ulic, placów, cmentarzy, terenów zieleni, remontem zasobów mieszkaniowych w przybliżonych ilościach z miejsc:
- Odpady komunalne stałe(kod 200301) – 200 Mg
- Odpady ulegające biodegradacji (kod 200201) – 5 Mg
- Odpady pochodzące z czyszczenia ulic i placów (kod 200303) - 5 Mg
- Odpady z rozbiórek i remontów (kod 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170380) – 40 Mg.
- Odpady typu gleba, ziemia w tym kamienie (kod 200202) – 5 Mg.
- Inne odpady nie ulegające biodegradacji z ogrodów, parków w tym z cmentarzy (kod 200203) – 5 Mg.
- Odpady wielkogabarytowe (kod 200307) – 5 Mg.
Odbiór odpadów odbywać się będzie poprzez rozładunek urządzeń do gromadzenia odpadów – kontenerów, pojemników zlokalizowanych na terenach stanowiących siedzibę Zamawiającego, w których Zamawiający będzie gromadził odpady. Wyjątek stanowi odbiór odpadów w „Dni Sochaczewa” i Wszystkich Świętych gdzie o częstotliwości odbioru kontenerów oraz miejscu, w którym są ustawione i z którego są odbierane decydują wskazania Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
Częstotliwość odbioru odpadów wg potrzeb Zamawiającego.
W ramach usługi określonej Wykonawca zobowiązuje się do:
- Nieodpłatnego oddania w użytkowanie, na czas obowiązywania umowy odpowiednich kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów.
- Naprawy, konserwacji, mycia i dezynfekcji kontenerów i pojemników w miarę potrzeb oraz wymiany uszkodzonych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. 600-lecia 90
Sochaczew 96-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie
Al. 600-lecia 90
Sochaczew 96-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się