Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Myszyniec w 2021r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z terenu gminy Myszyniec.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie:
2.1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w szacunkowej ilości ok. 1000 Mg;
2.2. Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje, w szacunkowej ilości:
2.2.1. Worek żółty:
- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych o kodach 20 01 39 i 15 01 02,
- metale, opakowania z metali o kodach 20 01 40 i 15 01 04,
- opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05 oraz zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 w łącznej ilości ok. 180 Mg
2.2.2. Worek niebieski:
- papier i tektura, opakowania z papieru i tektury o kodach 20 01 01 i 15 01 01 w ilości ok. 30 Mg,
2.2.3. Worek zielony:
- szkło, opakowania ze szkła o kodach 20 01 02, 15 01 04 w ilości ok. 200 Mg,
2.2.4. Worek brązowy:
- odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 08 w ilości ok. 120 Mg,
2.2.5. odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilości ok. 30 Mg,
2.2.6. zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości ok. 30 Mg
2.2.7. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, o kodach 20 01 35* i 20 01 36 w ilości ok. 5 Mg;
2.2.8. leki inne niż wymienione w 20 01 31, o kodzie 20 01 32 w ilości ok. 0,1 Mg
2.3. Sposób świadczenia usług:
2.3.1. W przypadku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów Wykonawca powinien posiadać status instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (kompostowania), składowania odpadów powstałych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów. Przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów opakowaniowych nie może być realizowane poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797), przy czym wspomniane instalacje nie muszą posiadać statusu instalacji regionalnej.
UWAGA:
Wykonawca posiadający instalację (do odzysku i / lub unieszkodliwiania, w której planuje odzyskać i / lub unieszkodliwiać odpady objęte niniejszym zamówieniem) poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na zagospodarowanie (przetwarzanie)tj.na odzysk i / lub unieszkodliwianie odpadu wystawione w kraju, w którym instalacja ta znajduje się. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu umowy.

2.3.2. Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów, rozumianą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, (Dz. U. z 2019r. poz. 819), dalej określana jako „Karta Przekazania Odpadów”, przekazaną Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za miesiąc, którego karta dotyczy. Dane z Karty muszą być zgodne z kwitami wagowymi, o których mowa w pkt.2.3.9, którą każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za miesiąc poprzedni.
2.3.3. Wskazane w SIWZ szacunkowe ilości odpadów komunalnych, stanowią wyliczenia na podstawie ilości odebranych w 2020r. wykazane w sprawozdaniach i innych dokumentach przekazywanych przez firmę odbierającą odpady i zagospodarowującą odpady. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazywanych odpadów w stosunku do wskazanych w pkt. 2. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji do zagospodarowania większej ilości odpadów danego rodzaju po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie, jednakże całkowite umowne wynagrodzenie wykonawcy za realizacje całego zakresu zamówienia nie może zostać przekroczone bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
2.3.4. Jeżeli instalacja komunalna Wykonawcy nie będzie w stanie przyjąć odpadów z terenu gminy Myszyniec, Wykonawca będzie musiała wskazać inną instalację komunalną, która przyjmie odpady na koszt Wykonawcy, w takim samym terminie jak przewidziano ich dostarczenie do instalacji komunalnej. W tej sytuacji w przypadku konieczności transportu odpadów do innej instalacji na odległość od Gminy Myszyniec większą niż odległość do instalacji Wykonawcy, Wykonawca pokryje różnicę w kosztach wynikającą konieczności transportu odpadów komunalnych na większą odległość.
2.3.5. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w stanie przyjąć odpadów na instalacje komunalną, a także wskaże temu podmiotowi inną instalację komunalną oraz dni i godziny przyjmowania przez nią odpadów najpóźniej w pierwszym dniu okresu, w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów.
2.3.6. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt. 2.3.5 Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w stanie przyjąć odpadów do swojej instalacji komunalnej najpóźniej w pierwszym dniu po zakończeniu okresu, w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów komunalnych.
2.3.7. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godzin od momentu zaistnienia zdarzeń, ograniczeń, postojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych.
2.3.8. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od godz. 9:00do 12:00.
2.3.9. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) Ważenie odrębnie dla każdej frakcji odebranych odpadów w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do przetwarzania. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego;
2) Dokumentowanie przez Wykonawcę dostawy odpadów. Każdy wjazd będzie zarejestrowany i potwierdzony dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacje dostawcy. Kopię ww. dokumentu otrzymuje kierowa dostawy odpadów podczas dostawy każdej partii odpadów, a zestawienie ww. dokumentów każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za miesiąc poprzedni wraz z Kartami przekazania odpadów;
3) Przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych sprawozdań określonych obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów w terminach wskazanych w tychże przepisach.
UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego / komisyjnego ważenia odpadów z terenu gminy Myszyniec, w obecności wyznaczonych przez Zamawiającego, uprawnionych pracowników.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 60
Myszyniec 07-430
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Myszyniec
Plac Wolności 60
Myszyniec 07-430
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się