Transport i utylizacja odpadów medycznych i specjalistycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa obejmująca: odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych w zakresie określonym w Części XIX „Szczegółowa Specyfikacja – formularz cenowy”.
Zamówienie zostało podzielone na 2 pakiety w ramach których należy składać oferty:
Pakiet nr 1 – Transport i utylizacja odpadów medycznych i specjalistycznych -30.000 kg
Pakiet nr 2 – Transport i utylizacja odpadów medycznych innych niż niebezpieczne - 10.000 kg
2. Sposób wykonywania usługi: załadunek odpadów z miejsca ich składowania przy ulicy 700-lecia 1, ewentualne dodatkowe opakowanie poza workami foliowymi i pojemnikami na zużyty sprzęt medyczny zapewnionymi przez Zamawiającego gwarantujące transport zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie RP, odkażenie miejsca składowania środkiem do tego przeznaczonym, transport odpadów z miejsca składowania do miejsca utylizacji, utylizacja odpadów.
3. Jeden raz w tygodniu wymagane jest całkowite opróżnienie miejsca składowania odpadów u Zamawiającego oraz jego odkażenie, przy czym maksymalna ilość odpadów do jednorazowego odbioru to 850 kg.
4. Wykonawca będzie realizował Usługi przy użyciu własnego sprzętu, środków transportu i urządzeń do tego celu przystosowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za stan sanitarny i zgodność z odpowiednimi przepisami środków transportu, oraz odpowiednie kwalifikacje zatrudnionych pracowników.
5. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 797 z późn. zm.) i ponosi odpowiedzialność za przejęte odpady
w zakresie określonym przepisami tej ustawy oraz uzyskał wymagane decyzje właściwego organu uprawniające na prowadzenie działalności.
6. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotowej usługi:
6.1. ZASADA BLISKOŚCI: Zgodnie art.20 ust3 i art.20 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.
6.2. METODA UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW: Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie
w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zakazuje się ich unieszkodliwianie we współspalarniach odpadów.
6.3. Zamawiający wymaga, żeby odpady odbierane przez Wykonawcę były transportowane / dostarczane do zakładu utylizacji bez przepakowywania, bądź dodatkowego pakowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 12:40


» Lokalizacja

ul. Dąbrowskiego 10
Strzyżów 38-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Dąbrowskiego 10
Strzyżów 38-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się