Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w pojemniki oraz worki do odpadów segregowanych i odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z Cmentarzy Komunalnych w Rzepinie i Kowalowie, OSP Rzepin, budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie, boisk sportowych oraz Świetlic Wiejskich

» Opis zapytania

Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w pojemniki oraz worki do odpadów segregowanych i odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z Cmentarzy Komunalnych w Rzepinie i Kowalowie, OSP Rzepin, budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie , boisk sportowych oraz Świetlic Wiejskich
obejmująca m. in.:
a) Zmieszane niesegregowane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 zgromadzone w workach, pojemnikach lub kontenerach usytuowanych przy nieruchomościach zamieszkałych.
b) Segregowane (gromadzonych w workach, pojemnikach lub urządzeniach w sposób selektywny) o podanych poniżej rodzajów odpadów:
i. papier i tektura (kod 20 01 01, 15 01 01),
ii. szkło (kod 20 01 02, 15 01 07),
iii. tworzywa sztuczne (kody 20 01 39, 15 01 02),
opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05),
metal (kod 20 01 40, 15 01 04)
iv. odpadów ulegających biodegradacji – kod 20 01 08.
Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 2 zadania.

Podmiot odbierający odpady z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzepin zobowiązany jest do przekazywania wszystkich odebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tj. do Celowego Związku Gmin CZG-12 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, a w przypadku awarii instalacji regionalnej lub gdy instalacja regionalna nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, do zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego zgodnie z uchwałą nr XIX/185/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku (i jej późn. zm.).

Opis przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący odpowiednio załączniki Nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Ratuszowy 1
Rzepin 69-110
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Rzepin
Plac Ratuszowy 1
Rzepin 69-110
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się