Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych niebezpiecznych powstających w SP ZOZ w Nowym Tomyślu ul. Sienkiewicza 3 oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym ul. 27 Grudnia 2, 64-330 Opalenica w ilości szacunkowej ok. 84 930 kg.
2. Kody odpadów będące przedmiotem usługi oraz ich szacunkowe ilości:
180102 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do ich przetwarzania - 800 kg
180103 - odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze i lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego - 84.000 kg
180104 - inne nie wymienione w 180103 – 40 kg
180106 - chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne –40 kg
180109 - leki inne niż wymienione w 180108 – 50 kg
3. Wykonawca udostępni Zamawiającemu pojemniki (kontenery) na odpady medyczne zamykane w sposób uniemożliwiający otwarcie przez osoby nieupoważnione w ilości dostosowanej do potrzeb Zamawiającego, nie mniejszej niż:
• min. 4 szt. o pojemności 660 l każdy oraz 2 zamykane pojemniki na części ciała i organy o pojemności dostosowanej do wielkości zamrażarki Zamawiającego (tj. średnicy ok. 36 cm i wysokości ok. 50 cm) do Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu ul. Sienkiewicza 3;
• 1 szt. o pojemności 240 l. do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Opalenicy ul. 27 Grudnia 2.
4. Wykonawca dokonując odbioru odpadów przywiezie taką samą ilość czystych kontenerów na wymianę. Pojemniki stanowią własność Wykonawcy i są przekazane Zamawiającemu w użytkowanie. Użytkowanie pojemników przez okres trwania umowy ujęte jest w cenie ofertowej i nie może rodzić żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpłatną dezynfekcję pojemników przeznaczonych na gromadzenie odpadów. Dezynfekcja powinna odbywać się po każdym odbiorze odpadów z pomieszczenia. Na wezwanie Wykonawca dostarczy kartę charakterystyki środka przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni, działającego nie dłużej niż 15 min. Preparat ma wykazywać skuteczność bójczą w obciążeniu materiałem biologicznym. Zakres działania: bakterie, wirusy, grzyby, prątki (szerokie spektrum działania).
6. Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, szczególnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020r., poz. 797) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), a także:
 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21.10.2016r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1819)
 Ustawą z dnia 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2020.154 t.j. z późn.zm.)
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 22.01.2014r. (Dz.U.z 2014r. poz 107) w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
 oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy.
7. Odbiór odpadów odbywać się będzie z pomieszczenia wyznaczonego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym na gromadzenie odpadów medycznych z następującą częstotliwością:
a) odpady medyczne gromadzone w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu: trzy razy w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek i w razie potrzeby na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego, w godz. 8.00 –14.00,
b) odpady medyczne z ZOL w Opalenicy: 1 raz w tygodniu i w razie potrzeby na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego, w godz. 8.00 –14.00,
c) przeterminowane leki ok. 3-4 razy w roku,
d) chemikalia: ok. 3-4 razy w roku.
W przypadku kumulacji dni wolnych Wykonawca zapewni dodatkowy odbiór odpadów. W przypadku świąt lub dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w podane dni tygodnia (poniedziałek, środa, piątek) Wykonawca zapewni odbiór odpadów w pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu świątecznym lub ustawowo wolnym od pracy.
8. Transport musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów niebezpiecznych posiadającymi w tym względzie wszelkie upoważnienia zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych ( tj. Dz. U. z 2020r., poz. 154 ). oraz europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR.
9. Wykonawca zapewni pojazd o ładowności do 10 ton ze względu na trudności wjazdowe na teren szpitala.
10. Ważenie odpadów odbywać się będzie każdorazowo na wadze umiejscowionej w samochodzie Wykonawcy w obecności pracownika Wykonawcy i pracownika Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć dokument poświadczający legalizację wagi. Zamawiający będzie kontrolował aktualność legalizacji wagi w trakcie realizacji umowy.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaopatrzył Zamawiającego w wagę z atestem, która będzie umieszczona w miejscu składowania odpadów do każdorazowego ustalania masy odbieranych odpadów. (Koszt użyczenia wagi ujęty w cenę oferty). W przypadku ważenia załadowanych (pełnych) pojemników Wykonawca odliczy każdorazowo wagę pustych pojemników.
11. Zakaźne odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane na obszarze województwa wielkopolskiego (art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach Dz. U. z 2020r. poz. 797).
12. Dopuszcza się unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze innego województwa niż wielkopolskie w najbliższej położonej instalacji w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze województwa wielkopolskiego lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. Dopuszcza się, aby zakaźne odpady medyczne były unieszkodliwiane na obszarze innego województwa niż wielkopolskie, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów (64-300 Nowy Tomyśl ul. Sienkiewicza 3) do miejsca unieszkodliwiania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca unieszkodliwiania położonego na obszarze województwa wielkopolskiego (zasada bliskości, zgodnie z art. 20 ust. 5-6 ustawy o odpadach Dz. U. z 2020r. poz. 797).
13. Zakaźne odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz.1396) przez termiczne przekształcania w spalarniach odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy o odpadach. Zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych we współspalarniach odpadów (art. 95 ust. 3 ustawy o odpadach).
14. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kart ewidencji odpadów pochodzących z SPZOZ w Nowym Tomyślu oraz podległych placówek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ewidencji odpadów prowadzonej w Bazie Danych o Odpadach (BDO).
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przejęte od Zamawiającego odpady oraz za prawidłowe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę zakaźnymi odpadami medycznymi – związaną z procesem transportu, unieszkodliwiania odpadów oraz innych spraw związanych z dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych, przechodzi na Wykonawcę w momencie odbioru zakaźnych odpadów medycznych wraz z dokumentem – „Kartą przekazania odpadu” i obciąża Wykonawcę do chwili zakończenia unieszkodliwiania.
16. Wykonawca w zakresie świadczonej usługi ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe przed organami uprawnionymi do kontroli za prawidłowość odbioru, transportu, unieszkodliwiania odpadów oraz jednocześnie zobowiązuje się do wykonania wydanych przez nich w tym zakresie zaleceń, na własny koszt i ryzyko.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Poznańska 30
Nowy Tomyśl 64-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi
ul. Poznańska 30
Nowy Tomyśl 64-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się