ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZARZECZE OD DNIA 1.09.2020 R. DO DNIA 31.12.2020 R

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zarzecze, transporcie i zagospodarowaniu odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zbiórka odpadów odbywać się będzie zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zarzecze. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku pn. „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Długa 7
Zarzecze 37-205
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Zarzecze
Długa 7
Zarzecze 37-205
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się