,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Śniadowo w 2021 roku”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem Zamówienia jest:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Śniadowo na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

• Charakterystyka Gminy Śniadowo:
• Powierzchnia gminy wynosi 162,59 km².
• Liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Śniadowo wynosi 4153 (stan na 15.07.2020r).
• Gmina Śniadowo liczy 43 miejscowości

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Śniadowo.

Wykonawca jest zobowiązany do odebrania i transportu niżej opisanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Śniadowo.
Ilość wytworzonych na terenie Gminy Śniadowo odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe (prognozowane) i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych. Szacunkowa (prognozowana) w 2021 roku ilość odpadów zmieszanych przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania wynosi – 750,00 Mg, odpadów segregowanych - 190 Mg, odpady wielkogabarytowe – 70,00 Mg i popiołu jako oddzielnej frakcji - 300 Mg.
2.2 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
a) zmieszanych odpadów komunalnych,
a) papieru i tektury,
b) szkła,
c) tworzyw sztucznych, drobnych metali, opakowań wielomateriałowych,
d) odpadów ulegających biodegradacji,
e) odpadów wielkogabarytowych,
f) zużytych opon z samochodów osobowych,
g) popiołu,
h) przeterminowane leki,
i) chemikalia,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyty sprzęt elektroniczny,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Liczbę nieruchomości zamieszkałych wraz z liczbą osób, z których będą odbierane odpady komunalne zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.
2) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć do dnia 4 stycznia 2021 r. aptekę w Śniadowie przy ul. Ostrołęckiej 5, w specjalnie oznakowany pojemnik przeznaczony do zbierania przeterminowanych leków oraz opróżniać go po zgłoszeniu o jego wypełnieniu lub raz na pół roku.
3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażania nieruchomości z których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w kolorowe worki o pojemności 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. co najmniej 60 mikronów) przeznaczone na gromadzenie odpadów segregowanych:
a) niebieskiego na papier i tekturę,
b) zielonego na szkło białe i kolorowe,
c) żółtego na tworzywa sztuczne, drobne metale i opakowania wielomateriałowe,
d) brązowego na odpady biodegradowalne,
Po każdorazowym odbiorze tych odpadów pozostawić worki w ilości odpowiadającej odebranym workom. Worki powinny zawierać informację o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, nazwę, adres oraz numer telefonu Wykonawcy. Worki należy przekazywać właścicielowi nieruchomości,
4) Odbiór popiołu jako oddzielnej frakcji odbywać się będzie w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, o częstotliwości odbioru co dwa tygodnie. Właściciel nieruchomości na własny koszt wyposaża nieruchomość w pojemnik o pojemności 120 litrów lub worek, którego ciężar łącznie z popiołem nie może przekraczać 25 kg.
5) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych (za wyjątkiem ŚSM w Śniadowie i Bloku Komunalnego) następujących frakcji odpadów komunalnych z częstotliwością:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - raz na miesiąc,
c) odpady ulegające biodegradacji - co dwa tygodnie,
d) pozostałe zbierane selektywnie - dwa razy do roku,
e) odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku
f) popiół – co dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia.
6) Obowiązkiem Wykonawcy będzie również posprzątanie miejsca wokół ww. pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.
7) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania z terenu ŚSM i Bloku Komunalnego w Śniadowie następujących frakcji odpadów komunalnych z częstotliwością:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - raz na miesiąc,
c) odpady ulegające biodegradacji - co dwa tygodnie,
d) pozostałe zbierane selektywnie - dwa razy do roku,
e) odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku
f) popiół – co dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia.

8) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów do 21 grudnia 2020 r. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych.
9) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7.00-20.00.
10) Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.
11) Wykonawca jest obowiązany do realizacji "reklamacji" (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego.
12) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
13) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do którego (w dni powszednie i soboty) w godzinach 8.00 - 16.00, właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Śniadowo będą mogli przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne i chemikalia, zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych, odpady podlegające selektywnej zbiórce, tj. frakcja sucha obejmująca odpady papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych.
14) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny.
15) Wykonawca może w pierwszej kolejności przekazywać odebrane zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych do najbliższej instalacji odpadów komunalnych wskazanej w "Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 - 2022".
16) Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Śniadowo.
17) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług dodatkowych płatnych, tj. udostępnienie pojemnika (kontener, worek typu "big-bag") przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz odbiór i zagospodarowanie tych odpadów,
18) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej.
19) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Śniadowo.
20) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności:
- ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.),
-ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797ze zm.),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz.1219 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r., poz.1895),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r., poz. 521),
- Plan gospodarki odpadami województwa podlaskiego na lata 2016 - 2022 (uchwała Nr XXII/172/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2016 r.),
- obowiązujący regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo.

2.3 Obowiązki Zamawiającego zgodnie z wymogami opisanymi wyżej:
1. Sporządzenie wykazu nieruchomości i jego aktualizowanie.
2. Publikacja harmonogramu odbioru odpadów i informowanie o nich właścicieli nieruchomości.

2.4. Odbiór odpadów zbieranych selektywnie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

1) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Śniadowie przy ulicy Kościelnej 8b. Pojemniki na przyjmowane odpady zapewnia Wykonawca.

Frakcje odpadów zbieranych w PSZOK:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt AGD, RTV, świetlówki, żarówki energooszczędne, odtwarzacze MP3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe, drukarki, i inne podobne sprzęty),
• zużyte opony - z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep tych pojazdów,
• odpady niebezpieczne i chemikalia, np. farby, kleje, lakiery, rozpuszczalniki, termometry, środki czystości do łazienek i kuchni, dezodoranty oraz opakowania po tych substancjach
• odpady podlegające selektywnej zbiórce odpadów, tj. frakcja sucha obejmująca odpady papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
Obsługę przyjmowania odpadów do PSZOK zapewni Zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych z PSZOK odpadów na legalizowanej wadze. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i udostępnienia Zamawiającemu możliwości wglądu do ww. dokumentacji.

Odbiór odpadów z PSZOK w Śniadowie na wniosek zamawiającego w terminie 24 godzin po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ostrołęcka 11
Śniadowo 18-411
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11
Śniadowo 18-411
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się