„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skopaniu i zimnego popiołu z wyznaczonych miejsc na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skopaniu i zimnego popiołu z wyznaczonych miejsc na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”.
Odbiór i transport odpadów komunalnych powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:
1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797, ze zm.);
2. Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010, ze zm.);
3. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219, ze zm.);
4. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku, w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122);
5. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167, ze zm.);
6. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku, w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r., poz. 2412, ze zm.);
7. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009r., Nr 104, poz. 868);
8. Uchwałą Nr XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 lutego 2013 roku, w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów Sandomierski niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady oraz jej późniejszymi zmianami;
9. Uchwałą Nr XXII/175/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 16 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zwany dalej Regulaminem;
10. Uchwałą Nr XXII/176/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
11. Uchwałą Nr XX/152/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 05 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 lipca 2015 roku, zmienioną uchwałą Nr LII/427/18 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowości Skopanie w Gminie Baranów Sandomierski.
Opis przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli/użytkowników następujących nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Baranów Sandomierski:
a) na których zamieszkują mieszkańcy;
b) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady;
c) na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
d) odbieranie i transport odpadów pochodzących ze zbiórek masowych (m.in. prace interwencyjne, akcja „Sprzątanie świata”, sprzątanie Wisły itp.) - po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i wskazaniu miejsca zbiórki;
e) odbieranie i transport odpadów powstałych podczas dwóch imprez masowych w roku na terenie Gminy: Dni Baranowa Sandomierskiego oraz Święta Plonów – po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu przez organizatora imprezy;
2) wyposażenie właścicieli/użytkowników nieruchomości, o których mowa w pkt 1 ppkt a,dla zabudowy jednorodzinnej w niezbędne pojemniki na odpady zmieszane i w tzw. „pakiet startowy” worków na „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne”, „Bio” – stosownie do złożonych deklaracji, nie póżniej niż do 1 września 2020r.;
3) wyposażenie właścicieli/użytkowników nieruchomości, o których mowa w pkt 1 ppkt a, dla zabudowy wielorodzinnej w niezbędne pojemniki na odpady zmieszane i segregowane – stosownie do złożonej deklaracji, nie póżniej niż do 1 września 2020r.;
4) wyposażenie właścicieli/użytkowników nieruchomości, o których mowa w pkt 1 ppkt b i c, w pojemniki na odpady zmieszane oraz w tzw. „pakiet startowy” worków na „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne”, „Bio” - zgodnie z otrzymanym wykazem, nie póżniej niż do 1 września 2020r.;
5) odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach i/lub workach, z podziałem na następujące frakcje:
a) szkło;
b) papier i tektura;
c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji.
Charakterystyka nieruchomości Gminy Baranów Sandomierski.
1) szacowana liczba mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wg ewidencji ludności wynosi 12 085 (wg stanu na 31.12.2019r.). Wg złożonych deklaracji 9 290 (stan na 23.06.2020r.);
2) szacowana ilość nieruchomości zamieszkałych: 3 276 (wg stanu na 23.06.2020r.);
3) szacowana liczba pojemników dla nieruchomości zamieszkałych – jednorodzinnych i wielorodzinnych (wg stanu na 23.06.2020r.): 3 102
4) szacowana liczba pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych: 277
5) szacowana ilość odpadów komunalnych do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w ciągu 1 roku (dane na podstawie kart przekazania odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów Sandomierski za I i II półrocze 2019 roku): 1183,350 Mg
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skopaniu i zimnego popiołu z wyznaczonych miejsc na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu z PSZOK w Skopaniu, ul. Mielecka 14 odpadów komunalnych, odebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski zgodnie z zapisami uchwały Nr XX/152/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 05 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 lipca 2015 roku, zmienioną uchwałą Nr LII/427/18 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowości Skopanie w Gminie Baranów Sandomierski oraz odbiór i transport zimnego popiołu, zgromadzonego selektywnie z wyznaczonych miejsc na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odbiór i transport gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów o podanych kodach w SIWZ. Szacowana ilość odpadów komunalnych do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z PSZOK w Skopaniu, w ciągu 1 roku (dane na podstawie kart przekazania odpadów komunalnych za I i II półrocze 2019 roku): 203,512 Mg.
2) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyposażony jest w następujące pojemniki na odpady segregowane podane w SIWZ.
3) odbiór i transport zimnego popiołu, zgromadzonego selektywnie z 8 miejsc zbiórki, zlokalizowanych na terenie Gminy Baranów Sandomierski.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

gen. L. Okulickiego 1
Baranów Sandomierski 39-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Baranów Sandomierski
gen. L. Okulickiego 1
Baranów Sandomierski 39-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się