Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia SUW Dąbrowa Biskupia i Parchanie oraz oczyszczalnia ścieków i miejsca publicznie dostępne z terenu gminy Dąbrowa Biskupia

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. :
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia SUW Dąbrowa Biskupia i Parchanie oraz oczyszczalnia ścieków i miejsca publicznie dostępne z terenu gminy Dąbrowa Biskupia
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z siedziby Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia,
2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej, ul. Lipowa 10, gdzie przewożone są również odpady ze Stacji Uzdatniania Wody Parchanie i Dąbrowa Biskupia,
3) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z miejsc publicznie dostępnych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia tj., kosze przystankowe, świetlice, Dworek Generała Sikorskiego.
4) dokumentowanie realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą raportów (sprawozdań), kart przekazania odpadu, kart przekazania do recyklingu lub odzysku, kart charakterystyki odpadu.

3. Nieruchomości niezamieszkałe objęte zbiórką odpadów komunalnych:
− świetlice gminne w miejscowościach: Chróstowo, Nowy Dwór, Brudnia, Mleczkowo, Ośniszczewo, Chlewiska, Konary, Radojewice, Pieranie – dwie świetlice, Zagajewice, Przybysław, Stanomin, Ośniszczewko, Modliborzyce, Wola Stanomińska – 16 pojemników SM 110 – przy czym faktyczny odbiór ze świetlicy będzie każdorazowo weryfikowany – część świetlic nie działa.
− Dworek Generała Sikorskiego – SM 120 – 1 pojemnik,
− Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia - ul. Topolowa 1 – pojemniki PA 1100 na papier + 1 PA 1100 na zmieszane odpady komunalne, 1 pojemnik SM 120 na palstik + worki 110 wg potrzeb oraz pojemnik przez urzędem gminy o poj. 60 dm3.
− mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Dąbrowie Biskupiej odpady z budynku socjalnego oraz odpady ze Stacji uzdatniania Wody Parchanie i Dąbrowa Biskupia - 1 pojemnik PA 1100.
− 58 koszy o pojemności 30 dm3 na przystankach autobusowych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia.

Średnio szacuje się, że w trakcie trwania obsługiwane będą:
2 pojemniki PA 1100 - na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
1 pojemniki PA 1100 – segregacja,
16 pojemników SM 110 - na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne przy czym faktyczny odbiór ze świetlicy będzie każdorazowo weryfikowany – część świetlic nie działa
1 pojemniki SM -120 na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne
1 pojemnik SM -120 na segregację
58 koszy o pojemności 30 dm3 na przystankach autobusowych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia worki o poj. 60 - 110l – segregacja – wg potrzeb

Podane ilości odpadów mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji umowy, ilości każdorazowo będą weryfikowane przy wystawianej fakturze za faktycznie odebrane pojemniki lub worki.

4. Wykonawca z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia SUW Dąbrowa Biskupia i Parchanie oraz oczyszczalni ścieków i miejsca publicznie dostępnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia będzie odbierał następujące frakcje odpadów komunalnych: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji, zmieszane odpady komunalne, czyli odpady komunalne o kodach:
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 04 Opakowania z metali,
15 01 07 Opakowania ze szkła,
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
20 01 01 Papier i tektura,
20 01 02 Szkło,
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
20 01 40 Metale

5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia SUW Dąbrowa Biskupia i Parchanie oraz oczyszczalni ścieków i miejsca publicznie dostępnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia:
1) dla odpadów zbieranych selektywnie: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych - nie rzadziej niż raz na miesiąc;
2) w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie;
3) w okresie od listopada do marca częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na miesiąc;
4) dla odpadów zbieranych w koszach przystankowych należy usuwać zgodnie z częstotliwością określoną w pkt. 2 i 3.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ul. Topolowa 2
Dąbrowa Biskupia 88-133
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Dąbrowa Biskupia
Ul. Topolowa 2
Dąbrowa Biskupia 88-133
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się