Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Daszyna

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Daszyna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zaleca by Wykonawca zapoznał się z wykazem dróg gminnych i dokonał wizji terenowej, gdyż część nieruchomości zamieszkałych jest usytuowana w miejscach, do których w zależności od przewidzianego samochodu może być utrudniony dojazd. Za realizację usług dodatkowych Wykonawca rozlicza się poza przedmiotem niniejszego zamówienia. W związku z tym, cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. Wskazane ilości odpadów komunalnych stanowią wartość przybliżoną wyliczoną według ilości odpadów zebranych w latach poprzednich ( z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu ilości odpadów). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do wyliczeń z lat poprzednich, w zależności od faktycznych potrzeb bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Zamawiający nie gwarantuje ww. ilości odpadów komunalnych w ciągu trwania umowy. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest do: A. Świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Daszyna. B. Świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Daszyna. 1.3. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do wyposażenia w pojemniki na odpady komunalne na czas trwania umowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz utrzymania ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Ilość pojemników; • 2 szt. pojemników KP-7 • 2 szt pojemników 1100 l. • 1 szt pojemnika 600 l. 1.4. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do zaopatrzenia nieodpłatnego właścicieli nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa i budynki jednorodzinne) oraz PSZOK w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Worki Wykonawca dostarczy bezpośrednio do właścicieli nieruchomości każdorazowo po odbiorze napełnionych worków. Szacunkowa liczba worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przyjęto średnio 3 worki dla posesji na jeden objazd): a) worki
na szkło w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe: • o pojemności 120 l. w ilości 1038 szt./miesiąc, b) worki na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe w tym puszki po napojach, opakowania
kartonowo-foliowe i z tworzyw sztucznych: • o pojemności 120 l. w ilości 3114 szt./miesiąc, c) worki na papier i tekturę: • pojemności 120 l. w ilości 1038 szt./miesiąc, d) worki na odpady BIO/zielone: •
pojemności 120 l. w ilości 1300 szt./miesiąc, e) worki do PSZOK: • na szkło w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe – o pojemności 120 l. w ilości 30 szt./miesiąc, • na tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe w tym puszki po napojach, opakowania kartonowo-foliowe i z tworzyw sztucznych – o pojemności 120 l. w ilości 50 szt./miesiąc, • na odpady BIO/zielone – o pojemności 120 l. w ilości 30 szt./miesiąc, • na papier i tekturę – o pojemności 120 l. w ilości 30 szt./miesiąc. Ilość i pojemność worków musi być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
obowiązującego na terenie gminy Daszyna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Daszyna
Daszyna 99-107
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Daszyna
Daszyna
Daszyna 99-107
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się