Wykonanie usług związanych z pompowaniem wody opadowej z ulic gminnych nieposiadających kanalizacji deszczowej oraz z zespołów studni chłonnych na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przepompowanie wody opadowej z ulic i studni chłonnych do beczkowozów wraz z wywozem do zlewni.
2. Szczegółowy zakres usług będący przedmiotem zamówienia określa zestawienie usług, stanowiące załącznik nr 5a i 5b do SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian – zwiększenia lub zmniejszenia obmiaru lub/i krotności usług w stosunku do określonego w załączniku nr 5a i 5b – wynikających z bieżących potrzeb i uwarunkowań atmosferycznych powstałych w trakcie realizacji umowy.
Dokonywane zmiany nie mogą przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z przepisami bhp i p.poż.
oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym także związane z nienależytym wykonaniem.
7. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych i zaleceń zawartych w uchwale nr 96/17 i 97/17 z dnia 20.06.2017 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska.
8. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za właściwy sposób postępowania z odbieranymi w trakcie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportowanymi nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1454).
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
10. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności określone szczegółowo w zestawieniu usług, stanowiącym załącznik nr 5a i 5b do SIWZ, niezbędne do realizacji zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Ludwika Kondratowicza 20
Warszawa 00-983
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
Ludwika Kondratowicza 20
Warszawa 00-983
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się