„Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczaniec od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Szczaniec, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 2. Zakres zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych: a) zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), b) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:  papieru (20 01 01, 15 01 01),  szkła (20 01 02, 15 01 07) ,  tworzyw sztucznych (20 01 39, 15 01 02) i opakowań wielomateriałowych (15 01 05),  zmieszanych odpadów opakowaniowych (15 01 06),  odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (20 01 08),  odpadów zielonych (20 02 01),  odpadów metalu (15 01 04, 20 01 40),  przeterminowanych leków (20 01 32) i chemikaliów (farby, detergenty itp. 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30),  zużytych baterii i akumulatorów (20 01 33*, 20 01 34),  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 35*, 20 01 36),  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (20 03 07),  odpadów budowlanych i rozbiórkowych (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80),  zużytych opon (16 01 03). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Herbowa 30
Szczaniec 66-225
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Szczaniec
Herbowa 30
Szczaniec 66-225
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się