Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łabunie

» Opis zapytania

Przedmiotem zmówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łabunie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010 ze zm.) i aktów wykonawczych.
Obszar Gminy Łabunie wynosi 87,48 km².
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Łabunie (stan na 30 kwietnia 2020 r.) wynosi – 6350.
Usługą będą objęte nieruchomości zamieszkałe na terenie 13 miejscowości Gminy Łabunie tj: Łabuńki Pierwsze, Mocówka, Barchaczów, Bródek, Dabrowa, Łabuńki Drugie, Łabunie, Wólka Łabuńska, Ruszów, Ruszów-Kolonia, Wierzbie, Majdan Ruszowski i Łabunie-Reforma.
Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych, z których będą odbierane odpady komunalne wynosi około 1587. Ilości nieruchomości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne oraz zmiany tonażowej odebranych odpadów. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia w wyniku zasiedlania nowych budynków lub ich wyludnienia.
Dla potrzeb złożenia oferty Zamawiający szacuje orientacyjną masę odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania w czasie trwania zamówienia tj. od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na poziomie łącznie ok. 381,00 Mg. w tym:
• 194,08 Mg odpadów niesegregowanych zmieszanych
• 186,92 Mg odpadów segregowanych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji został zawarty w Rozdziale III i IV SIWZ.

Szacowana łączna ilość odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania uwzględnia wzrost ilości odpadów w okresie trwania zamówienia o ok. 5% w skali roku w stosunku do roku 2019 w którym odebrano i i zebrano największą masę odpadów w okresie ostatnich trzech lat.. Zamawiający zastrzega, że ilość wytworzonych na terenie Gminy Łabunie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy nie jest zależna od Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Zamojska 50
Łabunie 22-437
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Łabunie
ul. Zamojska 50
Łabunie 22-437
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się