Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nieruchomości Zamawiającego:
- ul. Włocławska 167, Toruń,
- ul. Andersa, Toruń.
2. Usługa obejmuje zasilanie sześciu przyłączy energetycznych.
3. Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 833 wraz z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1200).
4. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy na poziomie 460 MWh (w roku 2021 na poziomie 230 kWh; w roku 2022 na poziomie 230 kWh). Wskazane zużycie (w tym poziomy zużycia wskazane w Załączniku do SIWZ - Formularz Oferty – Zestawienie cenowe) ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości energii. Rozlicznie należności z tytułu umowy nastąpi w oparciu o faktyczne zużycie energii. 5. Zamawiający zastrzega iż wskazana moc umowna ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert. Zamawiający zastrzega możliwość wskazania innej mocy umownej na dzień podpisania umowy oraz późniejszej kwartalnej zmiany mocy umownej w okresie obowiązywania umowy. 6. Zamawiający zastrzega możliwość wskazania innej nazwy dla poszczególnych PPE na dzień podpisania umowy. 7. Zamawiający dopuszcza dodanie nowych punktów poboru (PPE w taryfie C11 lub C21) w trakcie trwania umowy lub rezygnację z nich w przypadku likwidacji obiektu lub przepisania punktu na innego odbiorcę, co nie wpłynie na dalszą realizację postanowień umowy. 8. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywać za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Włocławska 167
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się