Odbiór odpadów komunalnych w systemie selektywnym w tym również odpadów pochodzenia zwierzęcego z nieruchomości niezamieszkałej - Posterunek Policji w Cieszanowie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych z terenów użytkowanych przez Posterunek Policji w Cieszanowie. 2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w tym odchodów zwierzęcych (psy służbowe) wytworzonych w systemie selektywnym na nieruchomości, na której zlokalizowany jest obiekt oraz bezpłatnego udostępnienia pojemnika/ów przystosowanego/ych do składowania odpadów komunalnych na rzecz Zamawiającego. Adres miejsca odbioru odpadów komunalnych oraz szacowana ilość roczna wytwarzanych odpadów w m3 stanowi tabela nr 1 w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia przy dołożeniu najwyższej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter świadczonych przez niego usług oraz zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki; 2) bezpłatną wymianę pojemników uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku bieżącej eksploatacji; 3) załadunku odpadów przez pracownika Wykonawcy; 4) zachowania czystości w miejscu wykonywania usługi; 5) zabezpieczenie miejsca pod względem BHP; 6) utrzymanie pojemników w stanie zapewniającym właściwe składowanie i zapewnienie porządku. 4. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30 w terminach ustalonych w harmonogramie przez przedstawicieli Stron, a w szczególnych przypadkach na zgłoszenie telefoniczne, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od momentu wywozu. Wykonawca będzie odbierał odpady własnym transportem z miejsc wskazanych w umowie przez Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego kosztami transportu. 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na cały okres realizacji zamówienia co najmniej jednej osoby wykonującej przedmiot zamówienia (tj. odbiór i transport odpadów komunalnych). Ww. wymóg nie dotyczy przedsiębiorcy, który wskazane czynności wykonuje osobiście (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dąbrowskiego 30
Rzeszów 35-036
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Dąbrowskiego 30
Rzeszów 35-036
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się