Świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Warszawskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Warszawskiego”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ – „Opis Przedmiotu Zamówienia” zwany również OPZ, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Zakres usługi obejmuje:
1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych - kod odpadu 20 03 01,
2) odbiór odpadów segregowanych - kod odpadu 15 01 07, 20 02 01, 15 01 02, 15 01 01, 15 01 04,
20 02 01, 20 03 07,
zgodnie ze specyfikacją asortymentowo – ilościową wymienioną w załączniku nr 1 do OPZ.
4. Ilości odpadów podane w załączniku nr 1 do OPZ mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości poszczególnych usług wymienionych w załączniku nr 1 do OPZ, a Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia z tego tytułu.
5.Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które będą wykonywać w trakcie realizacji zamówienia poniżej wskazane czynności, jeżeli ich wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2018 r., poz.108):
1)obsługa pojazdów przeznaczonych do odbierania i wywozu odpadów komunalnych (kierowca),
2)obsługa załadunku odpadów do pojazdów (pracownik do załadunku odpadów)
określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.
6.Najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić na czas realizacji zamówienia osoby, o których mowa w ust. 5, zwane dalej Pracownikami, na podstawie umowy o pracę pod rygorem naliczenia kar umownych oraz odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7.Najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu imienny wykaz Pracowników wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i stanowić on będzie załącznik umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w wykazie.
8.Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia przesłania żądania drogą elektroniczną, zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na temat stosunku pracy i jej zakresu (z wyłączeniem informacji o wysokości wynagrodzenia), pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.Pozostałe wymagania, o których mowa w ust. 5-8 w szczególności dotyczące sposobu udokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań są określone we wzorze umowy, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.
10.Zgodnie z zapisami art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie instalacje, w szczególności instalacje komunalne do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będzie przekazywać odebrane odpady.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krakowskie Przedmieście -
Warszawa 00-927
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście -
Warszawa 00-927
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się