Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2020/2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2020/2021.

W zakres prowadzenia akcji zimowej wchodzić będzie :
 odśnieżanie przy użyciu pługów odśnieżnych dróg i ulic,
 uszorstnianie oblodzonej nawierzchni w miejscach wskazanych przez zamawiającego mieszanką piasko-soli,
 skuwanie lodu w miejscach występowania lodowicy i wywóz lodu we wskazane miejsce,
 wywóz śniegu z ulic miejskich wg wskazania zamawiającego,
 czuwanie i zapewnienie pełnej gotowości sprzętu i kierowców do podjęcia działań prowadzenia akcji zimowej,
 zakup materiałów uszorstniających tj. piasku i soli, oraz wykonywanie mieszanki z tych materiałów,
 oczyszczenie z piasku nawierzchni jezdni po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg w m. Gościkowo, Jordanowo, Rosin, Świebodzin 2 wiadukty w ciągu byłej DK3.

Prowadzeniem akcji zimowego utrzymania objęte będą drogi m. Świebodzin oraz dróg gminnych w miejscowościach w pobliżu miasta tj. Grodziszcze , Ługów – droga w kierunku Koloni i świetlicy wiejskiej, przy kościele, m. Rozłogi, Zacisze, Kupienino drogi we wsi, Kupienino – droga od DK 92 do wioski, Wilkowo- Kamionka, Kolonia, od drogi krajowej nr 92 przy sklepie Aleks do boiska sportowego, oraz Chociule droga przy blokach, Lubinicko, droga Grodziszcze-Witosław-Glińsk.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wykazem dróg i ulic ze standardami i mapami poglądowymi - załącznik nr 1b, 1c, 1d, 1e do SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1-1 do SIWZ oraz w dokumentach określonych w pkt 2.

4. W przypadku obfitych opadów, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania Wykonawcy innych dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin, w tym dróg i ulic do odśnieżania innych niż wskazane w wykazie określonym w załączniku nr 1b do SIWZ.

5. Zamawiający z dniem podpisania umowy dokona przekazania do użytkowania w celu wykonywania przedmiotu zamówienia piaskarko-solarkę Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym. Zwykłe koszty związane z eksploatacją piaskarko-solarki Zamawiającego oraz opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ponosi Wykonawca. Zamawiający ponosi:
- koszty rejestracji,
- koszty ubezpieczenia OC, NW, AC,
- opłat lokalnych.

7. Zamawiający z dniem podpisania umowy dokona przekazania do użytkowania w celu wykonywania przedmiotu zamówienia posypywarkę i pług Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym.

8. Zwykłe koszty związane z eksploatacją posypywarki i pługa Zamawiającego, ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.

10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynkowa 2
Świebodzin 66-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Świebodzin
Rynkowa 2
Świebodzin 66-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się