wykonywanie usług w zakresie stałego utrzymania czystości nieruchomości TBS oraz nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Gliwicach.

» Opis zapytania

Zgodnie z numeracją SIWZ:
3.4. Opis przedmiotu zamówienia w dla Zadania częściowego nr 1-3:
a: Szczegółowy zakres zamówienia w zadaniu określają załączniki pt. zakres obowiązków Wykonawcy, wykazy nieruchomości (z podziałem na rejony obsługi mieszkańców, powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną), wykaz piaskownic, projekt umowy.
b: Wykazy nieruchomości są aktualne na dzień ogłoszenia przetargu. Wykazy mogą ulec zmianie w sytuacji gdy Zamawiający przejmie lub/i wybuduje nowe obiekty, przekaże zarząd nieruchomościami innemu zarządcy, wyburzy obiekty itp., stąd Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ilości powierzchni obsługiwanej, zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia.
c: Podczas wyceny przedmiotowych usług prosimy uwzględnić okoliczność, iż powierzchnia wskazana w ww. wykazach nie zawsze tworzy tzw. „powierzchnię ciągłą ulicy”. Spowodowane jest to faktem, iż nieruchomości objęte przedmiotem zamówienia mogą być „rozdzielone” nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych lub TBS, których powierzchnie nie stanowią przedmiotu niniejszego postępowania.
d: Informacje dodatkowe w odniesieniu do „Zakresu obowiązków wykonawcy” oraz ogólnych założeń:
• potwierdzenia wykonania usługi dokonują wyznaczeni przedstawiciele zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy,
• powierzchnia wewnętrzna wspólnego użytku to według nazewnictwa w załącznikach do SIWZ piwnice i strychy. Do powierzchni strychu są wliczone również powierzchnie pralni i suszarni; do powierzchni piwnic są wliczone również powierzchnie wózkowni, suszarni, etc.
• do powierzchni klatek schodowych są wliczone powierzchnie schodów i podestów,
• do powierzchni okien i drzwi wliczone są parapety, lampy, skrzynki na listy i reklamy które również objęte są przedmiotem zamówienia,
• powierzchnia przeznaczona do zimowego utrzymania dróg osiedlowych, oraz dojść do nieruchomości, pojemników na śmieci jest ujęta w powierzchni zewnętrznej danej nieruchomości,
• zdarza się, że nieruchomość składa się z dwóch lub więcej klatek,
• zamawiający wskazuje ilość zsypów do dezynfekcji: 1 sztuka, która znajduje się w zasobach ROM-1,
• zamawiający nie zapewnia skrzyń do składowania materiałów szorstkich,
• dezynfekcja zsypów na odpady stałe 2 razy w roku,
• utrzymanie czystości w częściach winno przebiegać „na bieżąco”,
• ilości flag do wywieszenia: ROM-1 ~150 sztuk; ROM-2 ~ 150 sztuk; ROM-3 ~ 150 sztuk; flagi i drzewce dostarcza Zamawiający.
• usługa wywieszania flag, prania i prasowania: należy przewidzieć usługę dwa razy w roku oraz dodatkowo jedną usługę na zasadzie „gotowości” w okresie obowiązywania umowy.
• wskazana w SIWZ ilość odpadów wielkogabarytowych dotyczy łącznie wszystkich Rejonów Obsługi Mieszkańców i jest ruchoma. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć na etapie ogłoszenia poszczególnych ilości w rozbiciu na ROM-y. Do wyceny prosimy przyjąć zasadę proporcjonalności.
• wykonawca usługi jest odpowiedzialny za grabienie, ewentualne składowanie i wywóz liści we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt należy skalkulować w pozycjach związanych z utrzymaniem czystości na terenach zewnętrznych,
• wszelkie uzgodnienia będą miały każdorazowo formę pisemną.
e: Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody i energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada ostatecznej wiedzy o wolnych pomieszczeniach które mogły by zostać udostępnione Wykonawcom na okres realizacji umowy. Ewentualna dzierżawa będzie stanowiła przedmiot oddzielnych negocjacji po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
f: Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia obsługuje piaskownice (zgodnie z załączonym wykazem). Należy przyjąć średnio ok. 3 ton piasku/1 piaskownicę.
g: Wywóz wielogabarytów, niegabarytów oraz gruzu znajdującego się przy śmietnikach wywożona jest na bieżąco; trudno jest więc określić ich wielkość w skali miesiąca czy roku. Uśredniona ilość kształtuje się na poziomie 350m3 na miesiąc we wszystkich Rejonach Obsługi Mieszkańców. Prosimy założyć proporcję w odniesieniu do danych przedstawionych w załącznikach do SIWZ.
h: Procedura opisana w punkcie 15 „Zakresu obowiązków” wygląda następująco: przedstawiciel Rejonu Obsługi Mieszkańców wywiesza na terenie nieruchomości informację, iż w danym dniu będzie porządkowany korytarz, strych. Jeżeli te pomieszczenia nie zostaną uprzątnięte przez lokatorów, w tym momencie zostaje realizowana usługa wywozu.
i: Zamawiający wyjaśnia, iż pojęcie „odpadów niegabarytowych” określa odpady które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, meterace, pierzyny, sieci na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.
j: Zakres zamówienia obejmuje również okopywanie krawężników,
k: Przez skuteczne dostarczanie zawiadomień rozumieć należy uzyskanie pisemnego potwierdzenia na kopii pisma. Nie wiąże się to z wysyłką listowną. Zawiadomienia dostarczane są dozorcom na odprawie przez wyznaczonego pracownika ROM. Jeżeli dozorca nikogo nie zastał, zwraca pismo do ROM jako nieodebrane. Czas przewidziany na dostarczenie zawiadomień wynosi od 3 do 5 dni w zależności od treści zawiadomienia. Ilość korespondencji: około 2-3 razy w roku (rozliczenia, zawiadomienia, itp). Ilość lokali objętych usługą: ROM-1 (~ 4000), ROM-2 (~ 3000), ROM-3 (~ 3500).
l: Zamawiający nie precyzuje „techniki” realizacji usługi odśnieżania w nieruchomościach objętych przedmiotem zamówienia.
m: Wykonawca winien umieszczać odpady w pojemnikach na odpady komunalne, które są postawione na terenie danej nieruchomości. Jeżeli na terenie danej nieruchomości znajdują się pojemniki do segregacji, to odpady te należy posegregować i umieścić w odpowiednich pojemnikach (Pkt. 11 zakresu obowiązków).
n: Termin wywozu odpadów winien zostać każdorazowo ustalony z administratorem.
o: Niektóre okna (większość) nie są dostępne z poziomu podłogi, jednak ich otwarcie nie wymaga wykorzystania specjalnych technik. Okna otwierają się do wewnątrz budynków.
3.5. Opis przedmiotu zamówienia w dla Zadania częściowego nr 4: szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki pt. zakres czynności, projekt umowy, wykaz nieruchomości.
3.6. Pozostałe warunki dla obu zadań:
3.7. Realizacja usług objętych niniejszym zamówieniem następować będzie w całości przy użyciu własnych sił kadrowych Wykonawcy, oraz z uwagi na charakter zadania, posiadanego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, spełniających wytyczne polskich norm technicznych i jakościowych, ze szczególnym naciskiem na przesłanki ekologiczne.
3.8. Do realizacji zamówienia należy zastosować sprzęt, materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w Polsce, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz w I gatunku.
3.9. Wykonawca usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za nie przestrzeganie tych przepisów.
3.10. Zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem.
3.11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie powierzonych i w toku wykonywania usługi pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach.
3.12. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi na poziomie gwarantującym zachowanie właściwego standardu. W przypadku zgłaszania zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług przez użytkowników (klientów Zamawiającego), Wykonawca będzie odpowiednio ponosił konsekwencje finansowe zgodnie z ustaleniami umownymi.
3.13. Wykonawca musi przewidzieć do realizacji zamówienia taką ilość osób, aby wywiązać się z nałożonych obowiązków.
3.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
3.15. Dane teleadresowe Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej: www.zbmgliwice.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Dolnych Wałów 11
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
ul. Dolnych Wałów 11
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się