Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, określonych w załączniku nr 1a do SIWZ.
- Odpady o kodzie: 180101, 180102, 180103, 180106, 180107, 180108, 180109, 180182
Ilość w skali 12 miesięcy - 92 Mg
- Odpady o kodzie: 180104
Ilość w skali 12 miesięcy - 20 Mg
2. Odbiór odpadów medycznych od Zamawiającego będzie dokonywany specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.
3. Wymagania dotyczące przedmiotowej realizacji usługi:
• Zgodnie z art. 20 ust 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 21, tj. z dnia 16.04.2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 797), zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na terenie którego zostały wytworzone
• Zgodnie z art.95 ust. 2i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych.
4. Świadczenie usługi odbywać się ma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 21, tj. z dnia 16.04.2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 797)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62. poz. 627, tj. z dnia 19.07.2019r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 1396),
• Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. nr 227, poz. 1367, tj. z dnia 20.12.2019r. ( Dz. U. z 2020r. poz. 154),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r. w sprawie wymogów i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1819.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017r. poz. 1975.)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016r. poz. 1742.)
• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10.)
5. Sposób i termin odbioru.
5.1. Odpady medyczne określone w załączniku nr 1a winny być odbierane w godz. 7.00 - 12.00, w szczelnych, umytych i zdezynfekowanych kontenerach dostarczonych przez Wykonawcę. Kontenery muszą spełniać wymogi gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych. Wielkość kontenerów musi być dostosowana do wymiarów wind znajdujących się u Zamawiającego tj. szerokość kontenera nie może przekraczać 100 cm. Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych o kodzie 180107 w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, transportem spełniającym wymagania ADR, a odpady o kodzie 180101 w twardościennych pojemnikach, które zapewnia Zamawiający.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy:
6.1. Załadunek i odbiór odpadów z miejsca wskazanego przez Zamawiającego:
- Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej (1x w tygodniu)
- Szpital w Makowie Podhalańskim (2x w tygodniu)
- Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna, miejsce stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego, Jordanów ul. Piłsudskiego 79 (1x na 2 tygodnie)
oraz z poniższych miejsc (odbiór 1x w miesiącu):
- miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego:
a/ Maków Podhalański ul. 3 Maja 38
b/ Zawoja, Zawoja Centrum nr 1730
- Odbiór na wezwanie ze szkół (wykaz szkół stanowi załącznik nr 1b)
po uprzednim zważeniu w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
Ważenie odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest przy pierwszym odbiorze odpadów oraz każdorazowo w przypadku zmiany pojazdu, wagi lub upływu terminu ważności legalizacji wagi przedstawić dokument potwierdzający legalizację wagi, na której odbywa się ważenie odpadów.
Dowodem legalizacji wagi, na której ważone będą odpady może być specjalna naklejka holograficzna umieszczona na wadze w pobliżu tabliczki znamionowej, zawierająca wymagane przepisami prawa oznaczenia.
6.2. Dostarczenie kontenerów w ilości: 35 sztuk (na wymianę), o pojemności min. 0,77m3
6.3.Mycie i dezynfekcja kontenerów wraz z przedstawieniem dokumentacji potwierdzającej tę czynność (na każde wezwanie Zamawiającego).
6.4. Transport i utylizacja,
6.5. Monitorowanie odpadów następuje w platformie BDO, gdzie Zamawiający inicjuje proces
przekazania odpadów wypisując „Kartę przekazania odpadów”
6.6. Odbiór odpadów w kontenerach.
6.7. Unieszkodliwianie odpadów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 22
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się