Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem, dla drzew rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew, wraz z gospodarką drzewostanem dla drzew rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy.
Ekspertyzy i prace dla dwóch części uwzględniają wykonanie dla drzew:
1) Charakterystyki opisowej – inwentaryzacji dendrologicznej (lokalizacja, numer BOŚ, parametry drzewa - podstawowe dane dotyczące przedmiotowego drzewa: polska i łacińska nazwa gatunkowa, odmiana, obwód/obwody pni na wysokości 130 cm, wysokość, średnica korony, wartość drzewa wraz z załącznikami graficznymi).
2) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej drzewa i przebiegu badań (ukazującej koronę, pień i pokrój, podstawę pnia, elementy charakterystyczne, wiązania w koronie, zawieszoną plakietkę z numerem drzewa).
3) Diagnozę stanu zdrowotnego drzewa (w tym ocenę suszu gałęzi/konarów, patogenów, widocznych wad drzewa w poszczególnych jego częściach: strefa korzeniowa, odziomek, pień, nasada korony, konary, gałęzie, pędy, liście), zbadanie zmian i stopnia rozkładu drewna drzewa za pomocą tomografu komputerowego oraz zbadaniu stabilności drzewa w gruncie metodą tensometryczną, określenie typu i liczby wiązań w koronie oraz ich stanu. Należy uwzględnić pracę podnośnika.
4) Ocenę statyki i wytrzymałości drzewa – określenie stanu wytrzymałości drewna, odporności na złamanie lub wywrócenie drzewa pozwalające na diagnozę zagrożeń, oraz wydanie zaleceń o pozostawieniu zdrowego drzewa, stopniu koniecznej redukcji korony, wykonaniu innych działań umożliwiających jego zachowanie, lub całkowitym usunięciu drzewa.
5) Oceny kolizji z otoczeniem (stopnia zagrożenia ludzi i mienia w otoczeniu drzewa).
6) Zalecenia i wnioski do dalszego postępowania z drzewem, gospodarka drzewostanem (klasyfikacja drzewa do usunięcia – w przypadku braku działań alternatywnych, lub wskazania dotyczące pielęgnacji, korekty koron drzew, ewentualnej potrzeby podjęcia innych działań, np. zmiany zagospodarowania przestrzeni w otoczeniu drzewa w celu zachowania drzewa, poprawy stanu drzewa i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa lub usunięcia drzewa i wymiany na nowe nasadzenia. W przypadku zaleceń dotyczących założenia wiązań w koronach, należy wskazać typ wiązań, ich liczbę, nośność, miejsce montażu itd. – informacje te należy uzupełnić schematycznym rysunkiem ukazujący jednoznacznie sposób i miejsce montażu).
7) Trwałe oznaczenie plakietką drzewa po przeprowadzonych pracach.
8) Sporządzenie sprawozdania po wykonaniu wszystkich prac objętych przedmiotem umowy.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach technicznych realizacji umowy oraz w standardach jakościowych wykonania przedmiotu zamówienia, stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, w wykazie drzew, który stanowi załącznik 2A do SIWZ (dla cz. I), załącznik 2B do SIWZ (dla cz. II) oraz kosztorysach stanowiących załącznik 3A (dla cz. I), załączniku 3B do SIWZ (dla cz. II).
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp na dowolną część lub części zamówienia.
3.1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące części:
Część I – drzewa rosnące na terenach parków i skwerów wskazanych w załączniku 2A do SIWZ – Wykazie drzew;
Część II – drzewa rosnące na terenach pasów drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy, wskazanych w załączniku 2B do SIWZ – Wykazie drzew;


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Hoża 13a
Warszawa 00-528
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Hoża 13a
Warszawa 00-528
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się