wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia dla zadań od nr 1 do nr 3:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie przewozu zwłok z miejsc niepublicznych oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz podległych Prokuratur Rejonowych położonych w: Kaliszu, Krotoszynie,
Ostrowie Wielkopolskim z miejsca ich położenia do miejsc wskazanych przez prokuratora/policję.

Przewóz zwłok z miejsc publicznych należy do zadań powiatu zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1473 ze zm.). Miejsca publiczne są to wszystkie miejsca dostępne dla nieograniczonego podmiotowo kręgu osób, w szczególności ulice, parki, chodniki i inne miejsca użyteczności publicznej.

2) Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przyjazdu na wskazane przez prokuratora/policję miejsce pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok/szczątków ludzkich wraz z obsługą „w czasie dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu zgłoszenia” – określonym przez Wykonawcę w tabeli „Czas reakcji” zamieszczonym w formularzu cenowym,
b) zapakowania zwłok/szczątków ludzkich w worek, załadunku zwłok/szczątków ludzkich do pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok/szczątków ludzkich, a następnie do ich przetransportowania (dostarczenia) do miejsca wskazanego przez prokuratora/policję, a także wykonania wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi,
c) zapewnienia miejsca przechowywania zwłok/szczątków ludzkich w chłodni,
d) zapewnienia sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji koniecznych do realizacji zamówienia,
e) zapewnienia niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok/szczątków ludzkich,
f) przewozu – w terminie wskazanym przez prokuratora - zwłok/szczątków ludzkich z miejsca
ich przechowywania do miejsca przeprowadzania sekcji/oględzin, oczekiwania na zakończenie sekcji/oględzin oraz powrotnego przewozu zwłok/szczątków ludzkich,
g) wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru,
h) zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości uzyskanych podczas i w związku z realizacją zadania/zadań,
i) świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
j) wykonywania zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3) Do rozliczenia kosztów wykonanej usługi Wykonawca przyjmuje:
a) faktyczną liczbę przebytych kilometrów (najkrótszą trasą) przewozu zwłok/szczątków ludzkich,
b) faktyczną liczbę dób przechowywania zwłok/szczątków ludzkich w chłodni - do czasu wydania przez prokuratora zezwolenia na pochowanie zwłok.
4) Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za brak zleceń.
5) Transport zwłok/szczątków ludzkich powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej, przy wykorzystaniu środków transportu przewidzianych w tym celu.
6) Zamówienie na przewozy zwłok/szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działalności prokuratur podzielone jest na następujące zadania:

Zadanie nr 1:
PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Krotoszyńska 37,
63-400 Ostrów Wielkopolski
oraz
PROKURATURA REJONOWA OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Sądowa 2
63-400 Ostrów Wielkopolski

Zadanie nr 2:
PROKURATURA REJONOWA KALISZ
ul. Pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz

Zadanie nr 3:
PROKURATURA REJONOWA KROTOSZYN
ul. Park Wojska Polskiego 2
63 – 700 Krotoszyn

Termin trwania umowy: od 01 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2022 r.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących prokuratury.

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4.
1) Przedmiotem zamówienia jest udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok/szczątków ludzkich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz podległych Prokuratur Rejonowych położonych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Pleszewie.
2) Pomieszczenie do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok/szczątków ludzkich musi być udostępnione na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, lub Jarocina, lub Kępna, lub Krotoszyna, lub Ostrzeszowa, lub Pleszewa, lub innej miejscowości w tych powiatach.
3) Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Zamawiający będzie rozpatrywał również wybór sali sekcyjnej poprzez kalkulację korzystniejszej sumy ceny wynajmu sali sekcyjnej (Zadanie nr 4 lub Zadanie nr 5) i ceny przewozu zwłok. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za brak zleceń.
4) Cena ryczałtowa za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji/oględzin zwłok/szczątków ludzkich obejmować będzie również wynajęcie niezbędnych narzędzi i urządzeń, środków dezynfekujących, materiałów higienicznych, koszty zużycia mediów (np. energii elektrycznej, wody), pomocy fachowej, tj. pomocy fizycznej przy wykonywaniu sekcji itp. – obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia sekcji/oględzin zwłok/szczątków ludzkich.
5) Czas udostępnienia pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok/szczątków ludzkich uzależniony będzie od zakresu czynności niezbędnych do przeprowadzenia danej sekcji lub oględzin.
6) Sekcje lub oględziny będą odbywały się w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie uzgodnionym każdorazowo z prokuratorami prokuratur okręgu ostrowskiego, a w sytuacjach pilnych (np. z uwagi na bieg terminu zatrzymania podejrzanych, gdy wynik sekcji/oględzin może mieć istotne znaczenie dla postawienia zarzutu) nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez prokuratora, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
7) Sekcje będą wykonywane przez lekarza wskazanego przez Zamawiającego.
8) Wykonawca będzie dostarczał z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem listę dyżurów lekarzy wykonujących sekcje/oględziny. Lista obejmować będzie nazwisko lekarza oraz telefon kontaktowy. Listę Wykonawca będzie przesyłał (emailem, faksem) bezpośrednio do prokuratur okręgu ostrowskiego, które będzie obsługiwał zgodnie z podpisaną umową.
9) Wykonawca obowiązany jest dysponować w każdym czasie (uwzględniając urlopy, zwolnienia chorobowe, itp.) przynajmniej jednym lekarzem medycyny posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonywania sekcji/ oględzin zwłok/szczątków ludzkich, w terminie wskazanym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 6. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu lekarzy będących w dyspozycji Wykonawcy do miejsca wykonywania sekcji/oględzin zwłok/szczątków.
10) Lekarz medycyny, którym dysponuje Wykonawca, zobowiązuje się do przeprowadzenia sekcji lub oględzin zwłok, szczątków ludzkich, w tym w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych.
W uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim, dopuszcza się możliwość wykonania sekcji/oględzin w zakładzie medycyny sądowej.
11) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej przy realizacji przedmiotu umowy.
12) Wykonywanie zamówienia zgodne musi być z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Termin trwania umowy: od 01 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2022 r.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących prokuratury.


Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5.

1) Przedmiotem zamówienia jest udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok/szczątków ludzkich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz podległych Prokuratur Rejonowych położonych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Pleszewie.
2) Pomieszczenie do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok/szczątków ludzkich musi być udostępnione na terenie miasta Kalisza, lub Jarocina, lub Kępna, lub Krotoszyna, lub Ostrzeszowa, lub Pleszewa, lub innej miejscowości w tych powiatach.
3) Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu ostrowskiego będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowych w tym zakresie. Zamawiający będzie rozpatrywał również wybór sali sekcyjnej poprzez kalkulację korzystniejszej sumy ceny wynajmu sali sekcyjnej (Zadanie nr 4 lub Zadanie nr 5) i ceny przewozu zwłok. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za brak zleceń.
4) Cena ryczałtowa za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji/oględzin zwłok/szczątków ludzkich obejmować będzie również wynajęcie niezbędnych narzędzi i urządzeń, środków dezynfekujących, materiałów higienicznych, koszty zużycia mediów (np. energii elektrycznej, wody), pomocy fachowej, tj. pomocy fizycznej przy wykonywaniu sekcji itp. – obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia sekcji/oględzin zwłok/szczątków ludzkich.
5) Czas udostępnienia pomieszczenia do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok/szczątków ludzkich uzależniony będzie od zakresu czynności niezbędnych do przeprowadzenia danej sekcji lub oględzin.
6) Sekcje lub oględziny będą odbywały się w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie uzgodnionym każdorazowo z prokuratorami prokuratur okręgu ostrowskiego, a w sytuacjach pilnych (np. z uwagi na bieg terminu zatrzymania podejrzanych, gdy wynik sekcji/oględzin może mieć istotne znaczenie dla postawienia zarzutu) nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia przez prokuratora, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
7) Sekcje będą wykonywane przez lekarza wskazanego przez Zamawiającego.
8) Wykonawca będzie dostarczał z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem listę dyżurów lekarzy wykonujących sekcje/oględziny. Lista obejmować będzie nazwisko lekarza oraz telefon kontaktowy. Listę Wykonawca będzie przesyłał (emailem, faksem) bezpośrednio do prokuratur okręgu ostrowskiego, które będzie obsługiwał zgodnie z podpisaną umową.
9) Wykonawca obowiązany jest dysponować w każdym czasie (uwzględniając urlopy, zwolnienia chorobowe, itp.) przynajmniej jednym lekarzem medycyny posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonywania sekcji/ oględzin zwłok/szczątków ludzkich, w terminie wskazanym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 6. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu lekarzy będących w dyspozycji Wykonawcy do miejsca wykonywania sekcji/oględzin zwłok/szczątków.
10) Lekarz medycyny, którym dysponuje Wykonawca, zobowiązuje się do przeprowadzenia sekcji lub oględzin zwłok, szczątków ludzkich, w tym w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych.
W uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim, dopuszcza się możliwość wykonania sekcji/oględzin w zakładzie medycyny sądowej.
11) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej przy realizacji przedmiotu umowy.
12) Wykonywanie zamówienia zgodne musi być z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Termin trwania umowy: od 01 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2022 r.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących prokuratury.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krotoszyńska 37
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Krotoszyńska 37
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się