Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Bielsk w roku 2021

» Opis zapytania

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Bielsk w roku 2021”
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Miejsce wykonania: Bielsk
4. Przedmiotem zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii do lokali i obiektów Zamawiającego i oświetlenia ulicznego wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz PPE
4.2. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wynosi 1 223 396 kWh dla oświetlenia ulicznego, lokali i obiektów znajdujących się na terenie Gminy Bielsk. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ)
4.3. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych
4.4. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiających (odbiorców) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami
4.5. Warunki ogólne:
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi w rozumieniu art.3 ust. 30 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) realizowanej na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 w/w ustawy polegającej na świadczeniu usług na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii.
b) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93, poz. 623 ze zmian.: Dz. U. z 2008 r., Nr 30, poz. 178; Dz. U. z 2008 r., Nr 162, poz. 1005). Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
4.6. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy:
Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
4.7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności przy realizacji zobowiązań zawartej Umowy
b) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy lub przy okazji jej wykonywania, a będące następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, a także osób przez niego upoważnionych do realizacji poszczególnych czynności objętych Umową
4.8. Wykonawca winien:
a) zdobyć wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty,
b) sprawdzić i zweryfikować materiały oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości SIWZ po upływie terminu zgłaszania uwag.
4.9. Zamawiający nie stawia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) (art. 29 ust. 3a Pzp oraz art. 36 ust. 2 pkt. 8a Pzp).
5. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Wolności
Bielsk 09-230
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Bielsk
Plac Wolności
Bielsk 09-230
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się