Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew- w podziale na 6 Części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sobolew, oraz z Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Żytniej 18 w Sobolewie , w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew (Dz. U. Woj. Mazowieckiego poz. 7080).
1. Przedmiot zamówienia składa się z 6 niepodzielnych Części obejmujących:
Część 1: Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01;
Część 2 : Zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01,
Część 3 : Zagospodarowanie odpadów opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01,
Część 4 : Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,
Część 5 : Zagospodarowanie odpadów metali, opakowań z metali o kodzie 15 01 04,
Część 6: Zagospodarowanie odpadów opakowań wielomateriałowych o kodzie 15 01 05
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dokumentowana wszystkich dostaw odpadów. Każdy wjazd winien być zarejestrowany i potwierdzony dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy.
b) przekazywania Zamawiającemu do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni kart przekazania odpadów komunalnych (rozumianych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz. U. z 2019 r. poz.819), kopii kwitów wagowych z Instalacji, dołączonych do faktury VAT, która będzie stanowiła podstawę do obciążenia Zamawiającego.
c) przekazania Zamawiającemu wszystkich wymaganych sprawozdań określonych obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów, w terminach wskazanych w tychże przepisach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Sobolew 08-460
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Sobolew
Rynek 1
Sobolew 08-460
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się