ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁYSE

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łyse oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych (tzw. PSZOK), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) obowiązującym miejscowo planem gospodarki odpadami oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łyse. Odpady komunalne należy dostarczyć do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Komunalna 8, 07-410 Ostrołęka.
Przedmiot zamówienia wg CPV:
90500000-2 Usługi związane z odpadami,
90511000-2 Usługi wywozu odpadów,
90512000-9 Usługi transportu odpadów,
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami,
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do przedstawionej powyżej ilości oraz prawo do zmiany rodzaju odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonujące obowiązki w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych.
Wykonawca na żądanie zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zawiera załącznik nr 7 do SIWZ – ogólne warunki umowy.

1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych;
Wykonawca jest zobowiązany do: przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, zielonych i bioodpadów (odpadów ulegających biodegradacji) z terenu gminy Łyse do instalacji komunalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości;
Odpady komunalne będą odbierane z częstotliwością zgodną z uchwałą Nr XI/82/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 30.12.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i przetransportowanie następujących odpadów:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym popiół) - 2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej 2 tygodniowych z każdego gospodarstwa domowego;
b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące następujące frakcje odpadów:
- metalu, tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych - 1 raz w miesiącu,
- szkła – 1 raz na trzy miesiące
z każdego gospodarstwa domowego.
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji – w okresie kwiecień – październik - 2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej 2 tygodniowych, natomiast w okresie listopad – marzec - co najmniej 1 raz w miesiącu, z każdego gospodarstwa domowego, które zgłosi takie zapotrzebowanie - tj. z gospodarstw, które nie będą kompostować odpadów biodegradowalnych na terenie własnej nieruchomości ( 329 gospodarstw).
Mieszkańcy Gminy Łyse dostarczać będą do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych papier i tekturę, odpady z papieru i odpady opakowane z tektury.
Wykonawca musi odebrać odpady z PSZOK 1 raz w tygodniu w czwartek do godz. 15:00.
PSZOK znajduje się w miejscowości Łyse, ul. H. Sienkiewicza, działka nr 93/3, prowadzony przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Łysych.
3. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska;
Wykonawca zobowiązany jest:
a) zapewnić, aby pojazdy i urządzenia wykorzystywane przy odbiorze odpadów komunalnych były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich gromadzenia, przeładunku a także transportu,
b) myć i dezynfekować pojazdy oraz urządzenia z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
c) prowadzić dokumentację zawierającą informacje o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń, którą ma obowiązek przedstawić na żądanie zamawiającego.
4. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem;
a) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Łyse, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą miesięczną kartę przekazania odpadów komunalnych z danego miesiąca zgodnie z załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska1) z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U z 2019 r., poz. 819).
5. Szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów;
Przed wykonaniem usługi odbioru odpadów z nieruchomości mieszkańców Wykonawca jest zobowiązany do kontroli rodzaju odpadów i zgodności ich z przeznaczeniem pojemnika lub worka. Wykonawca w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu w zakresie umieszczenia odpadów komunalnych do selektywnego zbierania odpadów, powiadomi gminę i właściciela nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować ten fakt ( opis nieruchomości, zdjęcia w postaci cyfrowej) i powiadomić niezwłocznie gminę. Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez pozostawienie informacji w dwojaki sposób: poprzez pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy a także poprzez naklejenie na pojemniku kartki ( w przypadku braku skrzynki na listy wystarczy naklejenie na pojemniku kartki) z następującą treścią:
„Informuje się właściciela nieruchomości nr ……….. przy ulicy………….. w miejscowości …………………., że odpady komunalne są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse. W dniu………… stwierdzono, że umieszczono odpady…………………. w pojemnikach/ workach selektywnego zbierania. Kolejne następujące po sobie naruszenie Regulaminu lub czwarte w ciągu roku kalendarzowego będzie skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty w obniżonej wysokości i naliczenie opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.”
Dwa kolejne powiadomienia lub trzy powiadomienia w ciągu roku kalendarzowego, przez podmiot odbierający odpady, o naruszeniu regulaminu będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane. Wykonawca będzie przestrzegał zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Instalacja komunalna, do której podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości gminy Łyse jest obowiązany przekazać odebrane odpady - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Komunalna 8, 07-410 Ostrołęka.
7. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łyse, na których zamieszkują mieszkańcy i z PSZOK oraz wyposażenie od dnia rozpoczęcia świadczenia usług tj. 1 stycznia 2021 roku wszystkich przedmiotowych nieruchomości w worki na odpady. Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) gromadzone będą w pojemnikach lub workach (w przypadku, gdy właściciel nie posiada pojemnika na odpady zmieszane), natomiast selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie odbywać się w systemie workowym. Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości w cenie świadczonej usługi za odbiór i transport odpadów komunalnych po 2 szt. worków o pojemności 120 dm³ każdej frakcji (wymienionej w rozdz. II, pkt 2 przy każdorazowym świadczeniem usługi. Przy pierwszym odbiorze odpadów Wykonawca dostarczy worki z frakcji „PAPIER”: mieszkańcom po 2 worki i do PSZOK po 100 worków. PSZOK będzie wydawał mieszkańcom worki w ilości przyjętych worków z odpadami. Przy odbiorze odpadów Wykonawca pozostawi właścicielowi nieruchomości i w PSZOK taką samą liczbę worków, jaką odbiera z odpadami zebranymi selektywnie. W razie zapotrzebowania na większą ilość worków właściciel nieruchomości i PSZOK zgłosi ten fakt do Wykonawcy, który dostarczy je podczas zbiórki odpadów w danej miejscowości. Ilość wymaganych pojemników i worków określa załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku pojawienia się nowych nieruchomości zamieszkałych i na których powstawać będą odpady komunalne, zakładając że łączna ilość dostarczonych pojemników i worków nie przekroczy ilości podanych w załączniku nr 1 do SIWZ wykonawca bez dodatkowej opłaty dostarczy pojemniki i worki pod wskazany przez zamawiającego adres w terminie do 7 dni od pisemnego przekazania takiej informacji wykonawcy.
b) Odpady będą odbierane z nieruchomości na terenie gminy, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz zawiera szacunkową liczbę pojemników i worków na odpady dla danej nieruchomości. Szczegółowy wykaz nieruchomości (opracowany na podstawie złożonych deklaracji), które wykonawca będzie musiał wyposażyć w worki, zamawiający dostarczy przy podpisywaniu umowy. Wykonawca dostarczy zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni licząc od 1 stycznia 2021 r. pisemne potwierdzenie wyposażenia w worki przedmiotowych nieruchomości.
c) Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu wywozu odpadów z terenu gminy obejmującego okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i jego przekazania zamawiającemu do zaakceptowania w terminie dwóch tygodni przed rozpoczęciem realizacji danej umowy- wykonawca w ramach umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych przygotuje na własny koszt i dostarczy wraz z pojemnikami i workami na odpady komunalne dla wszystkich nieruchomości objętych zamówieniem uzgodnione z zamawiającym harmonogramy wywozu odpadów. Harmonogram wywozów będzie również zawierał informacje podane po podpisaniu umowy przez zamawiającego dotyczące wysokości opłaty, terminów wnoszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz inne istotne dla zamawiającego informacje. Harmonogram dostarczany mieszkańcom powinien być wydrukowany na papierze w kolorze o wielkości co najmniej odpowiadającej formatowi A4.
d) Odpady komunalne, będą odbierane z pojemników i worków wyłącznie do tego celu przeznaczonych i opisanych/oznaczonych dla poszczególnych grup odpadów jak niżej :
- odpady zmieszane - pojemnik lub worek w kolorze czarnym oznaczony napisem „ZMIESZANE”
- odpady z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowych–worek – kolor żółty z napisem „ metale , tworzywa sztuczne”,
- szkło białe i kolorowe- worek – kolor zielony z napisem „szkło”,
- odpady z papiery i tektury – worek- kolor niebieski z napisem „papier”,
-odpady biodegradowalne – pojemnik lub worek- kolor brązowy z napisem „BIO”.
W przypadku gdy odpady z danej nieruchomości nie mieszczą się w pojemniku lub worku o pojemności 120 dm³ Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest odebrać odpady zgromadzone również w workach i wystawione w dniu odbioru przez właściciela nieruchomości.
e) Powierzchnia gminy Łyse wynosi 246,45 km². Liczba zameldowanych mieszkańców gminy wynosi 8523 (wg ewidencji ludności, stan na dzień 08.07.2020 r.) Liczba gospodarstw domowych objętych zamówieniem, zgodnie ze złożonymi deklaracjami oraz danymi na dzień 08.07.2020 r. wynosi 1883 szt. Podane ilości w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego przy uwzględnieniu powstawania nowych nieruchomości oraz migracji ludności. Podana ilość gospodarstw domowych jest ilością szacunkową.
W trakcie trwania Zamówienia przewiduje się możliwość wzrostu obsługiwanej liczby gospodarstw domowych objętych usługą odbioru i transportu odpadów komunalnych.

Zestawienie zebranych deklaracji na dzień 08.07.2020 r.
- Liczba gospodarstw które złożyły deklaracje o wysokości opłaty i sposobie zbiórki odpadów komunalnych – 1883
Podana ilość gospodarstw domowych jest aktualną ilością jaką wykonawca zobowiązany będzie obsłużyć w ramach zaproponowanego wynagrodzenia. Liczba gospodarstw w trakcie realizacji umowy może się zwiększyć do 2000 szt.
f) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:
- w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego – w godzinach pracy instalacji komunalnej,
- w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru,
- niezależnie od warunków atmosferycznych,
- zabezpieczając przewożone odpady przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.).
8. Informacje dodatkowe:
Długość dróg przebiegających przez gminę:
- drogi gminne gruntowe - 59,0 km
- drogi gminne bitumiczne – 98,00 km
- drogi powiatowe - 71 km
- drogi wojewódzkie – 28,145 km
Podane dane są jedynie danymi orientacyjnymi i nie stanowią wystarczającej podstawy do wyliczenia łącznej trasy jaką będzie musiał jednorazowo przebyć wykonawca na terenie gminy Łyse. Podanie bardziej szczegółowych danych nie jest możliwe i uzasadnione, ze względu na różne możliwości przebiegu tras podczas odbioru odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy. Wykonawcy podając cenę za 1Mg odebranych odpadów są zobowiązani należycie oszacować wszystkie koszty transportu. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia wynagrodzenia z tytułu niewłaściwego oszacowania przez wykonawcę długości tras koniecznych do przejechania w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Niniejsze stanowisko wynika z faktu, że długość tras będzie uzależniona również od właściwości wykonawców, co do których zamawiający nie posiada wystarczającej wiedzy (np. baza wykonawcy, właściwości posiadanych pojazdów itp.)

Szacowana masa odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łyse – 1305 Mg, w tym:
- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zmieszanych z popiołem o kodzie 20 03 01 w ilości szacunkowej ok. 850,00 Mg;
- odpadów ulegających biodegradacji o kodach 20 02 01, 20 01 08 w ilości szacunkowej ok. 30,00 Mg;
- papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury o kodach 20 01 01, 15 01 01 w ilości szacunkowej ok. 10,00 Mg (z PSZOK);
- tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych o kodach 15 01 02, 20 01 39 w ilości szacunkowej ok. 280,00 Mg;
- metali, opakowań z metali o kodach 15 01 04, 20 01 40 w ilości szacunkowej ok. 40,00 Mg;
- szkła, opakowań ze szkła o kodach 20 01 02, 15 01 07 w ilości szacunkowej ok. 60,00 Mg;
- odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 w ilości szacunkowej ok. 30,00 Mg (z PSZOK);
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20, 01 23 i 20 01 35 o kodzie 20 01 36 w ilości szacunkowej 5,00 Mg (z PSZOK).
9. Obowiązki wykonawcy
a) przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do instalacji komunalnej.
b) przekazywanie odebranych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, z późn. zm.) .
c) informowanie zamawiającego o każdym stwierdzonym przez wykonawcę naruszeniu obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne, pisemne informowanie zamawiającego o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości ww. obowiązku. Konieczne jest dołączenie dokumentacji fotograficznej obrazującej stwierdzone nieprawidłowości z oznaczeniem dnia i godziny wykonania dokumentacji.
d) w sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru.
e) odbiór odpadów odbywać się będzie z pojemników i worków wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji lub ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd. Właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych jest zobowiązany ustawić pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez uprawniony podmiot. Właściciele nieruchomości do których prowadzą drogi wewnętrzne stanowiące dojazd do posesji zobowiązani są do ich utrzymywania w dobrym stanie technicznym zapewniającym ich przejezdność. W przypadku nie zapewnienia odpowiedniego dojazdu do posesji lub z uwagi na brak miejsca manewrowego właściciele nieruchomości wystawiają pojemniki na odpady komunalne przy zjeździe z drogi publicznej w dniu odbioru odpadów komunalnych.
f) Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.
g) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
h) Wykonawca udostępni zamawiającemu możliwość dostępu poprzez Internet do systemu GPS, w który obowiązkowo wyposażone mają być pojazdy wykorzystywane do odbioru odpadów komunalnych. System monitoringu GPS powinien zapisywać otrzymywane dane, umożliwiać przechowywanie i odczyt danych przez okres co najmniej roku. Jednocześnie system ten powinien posiadać możliwość generowania dziennych raportów o położeniu pojazdów, miejscach postoju i wyładunku odpadów w instalacji docelowej.
i) Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy.
j) Wykonawca winien zapewnić kontakt telefoniczny co najmniej w godz. 7:30 – 15:30 celem nadzorowania przez Zamawiającego odbierania odpadów na terenie gminy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ostrołęcka 2
Łyse 07-437
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Łyse
ul. Ostrołęcka 2
Łyse 07-437
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się