Wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu lub odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających w rejonach działania 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa „polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu lub odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających w rejonie działania 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu”: o kodach 03 01 04*, 03 01 05, 07 01 04*, 17 06 01*, 15 01 02, 15 01 07, 15 01 10*, 15 02 02*,15 02 03, 16 01 07*, 16 01 12, 16 01 20, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 05 09, 16 80 01, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 80, 17 09 04, 19 12 04, 19 12 08, 16 02 13*, 10 11 03
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości i rodzajów odbieranych odpadów pomiędzy miejscami odbioru odpadów (miejscami realizacji przedmiotu zamówienia) w zakresie przeznaczonej ogólnej kwoty zamówienia brutto, która została określona w umowie.
Dokładna ilość odbieranych odpadów zostanie każdorazowo określona w trakcie ich odbioru i potwierdzona podpisem Wykonawcy lub osoby reprezentującej Wykonawcę na protokole odbioru odpadu.
Karta przekazania odpadu zostanie wystawiona przez Zamawiającego za pośrednictwem systemu BD i musi zostać niezwłocznie potwierdzona w systemie po
zrealizowaniu przejęcia i transportu odpadów. Niezatwierdzenie Karty przekazania odpadów w systemie BDO skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty za wykonaną usługę do czasu jej zatwierdzenia w systemie BDO.
Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia niezbędnych pojemników na miejsca wytwarzanych odpadów w ilości i o pojemności uzgodnionej z Zamawiającym.
Zamawiający ma prawo do żądania wymiany w przypadku podstawienia pojemników uszkodzonych, a zwłaszcza nieszczelnych.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu odpadów własnym środkiem transportu wraz z dostarczeniem ustalonej liczby pojemników przy użyciu własnych specjalistycznych maszyn, urządzeń oraz środków transportu do odbioru odpadów w
terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Zgłoszenie Zamawiający prześle Wykonawcy faksem lub e-mailem
na wskazany przez Wykonawcę nr telefonu lub adres e-mail. Odbiór odpadów odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 800-1400, w
piątek w godz. 8.00- 12.00. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, posiadanymi kwalifikacjami i wiedzą techniczną oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami w szczególności z : ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ; ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp), w okresie 3 lat od
dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku
wytworzenia większej niż planowana ilość odpadów, wytworzenia podobnych odpadów (wynikających np. ze zwiększenia zakresu działalności na terenie danych
jednostek bądź też w przypadku przejęcia w administrowanie nowych kompleksów wojskowych na terenie, których działalność będzie powodowała
powstanie odpadów o kodach nieujętych w przedmiocie zamówienia). Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego
środków finansowych na ten cel. Udzielenie zamówienia będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

WYMÓG ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ (art.29 ust.3a ustawy Pzp)

W związku z obowiązkiem art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób, jeżeli wykonanie usługi będzie polegać na wykonaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040,z późn.zm.)
Sposób realizacji tego obowiązku opisują kolejne ustępy niniejszego paragrafu, zgodnie z art.143e ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.:- osoby wykonujące świadczenie usług odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
W celu weryfikacji spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć stosowne oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogu wskazanego w ust.1.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 4 z pracownikami wykonującymi ww. czynności określone w ust. 2, w terminie wskazanym w ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących usługi na podstawie umowy o pracę.
Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących ww. czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w dacie stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących ww. czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie ww. umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowej sprawie oraz liczby miesięcy w okresie realizacji w/w umowy o zamówienie publiczne, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Juzistek 2
Zegrze 05-131
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Juzistek 2
Zegrze 05-131
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się