„Dostawa mobilnej rozrywarki worków do odpadów”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej rozrywarki worków do siedziby Zamawiającego.


Dane techniczne:
 Maszyna fabrycznie nowa
 Produkowana seryjnie, nie dopuszcza się prototypu oraz pierwszego egzemplarza z serii
 wydajność min.: 15 t/h przy gęstości nasypowej materiału 350 kg/m3
 minimalna przepustowość w m3 – 40m3/h
 skuteczność rozrywania worków – min. 90% ; worek uważa się za otwarty jeżeli zostanie on nacięty w ten sposób, że powstanie otwór odpowiadający wielkością przynajmniej otworowi, przez który napełnia się worek
 pojemność zasobnika: min. 10 m3,
 szerokość robocza min. 1300 mm,
 urządzenie wyposażone w procedurę zabezpieczającą przed uszkodzeniem elementów roboczych przez ciała obce – automatyczny rewers rotora,
 narzędzia robocze (noże) szybko wymienne, mocowane za pomocą połączeń rozłącznych (bez konieczności cięcia i spawania),
 wykonanie / zabezpieczenie elementów rozrywających stalą trudno ścieralną
 napęd ruchomej podłogi w zasobniku za pośrednictwem agregatu hydraulicznego
 całkowita moc zainstalowana 24- 30 kW,
 zasobnik wyposażony w przedniej części (w pobliżu bębna rozrywającego) w drzwi dostępowe otwierane na zewnątrz maszyny,
 drzwi dostępowe zabezpieczone systemem kluczowym, gdzie specjalny klucz służy do zarówno do załączenia szafy sterowniczej oraz do otwarcia drzwi dostępowych, wynoszący rozłączenie szafy sterowniczej w celu otwarcia drzwi.
 zasobnik przystosowany do załadunku z prawej lub z lewej strony urządzenia (Możliwość przełożenia klapy zasypowej w zależności od zapotrzebowania, bez cięcia i spawania – klapa montowana za pomocą śrub)
 ciężar maszyny: maks. 20 Mg
 długość krawędzi zasypowej zasobnika: min. 3500 mm
 wysokość krawędzi zasypowej zasobnika od posadzki: maks. 2400 mm
 kolor: odcienie zieleni
 szafa sterownicza umieszczona bezpośrednio na maszynie
 wraz z maszyną Wykonawca dostarczy odpowiedni przewód zasilający o długości 30 m.b. zakończony wtyczką 63A 5P,
 maszyna wykonana w zabudowie kontenerowej, tj. wyposażona w ramę umożliwiającą lokalny transport za pośrednictwem samochodu ciężarowego z zabudową hakową,
 rama wykonana zgodnie z normą DIN 30722
 wysokość zaczepu pociągowego: 1570 mm od podłoża,
 średnica zaczepu pociągowego: D=50 mm
 rozstaw podłużnic: 901 mm
 rozstaw rolek: 1560 mm
 szerokość roli: 300 mm
 średnica rolki: 160 mm
 dodatkowy system automatycznego oczyszczania rotora z owiniętych zanieczyszczeń
 Książka serwisowa wraz z kartą gwarancyjną, jeżeli jest wydawana
 Instrukcje DTR
 Katalog części zamiennych

Dodatkowe informacje:
- przeszkolenie personelu obsługującego w cenie maszyny (3 osoby)
- transport do siedziby Zamawiającego w cenie maszyny

Wymagania ogólne:
- dostawa i montaż wliczone w cenę oferty
- przeszkolenie personelu wliczone w cenę (3 osoby)
- czas dostawy od podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2020 r
- gwarancja 24/36 miesiące od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego
- przyjazd serwisu w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90500000-2– usługi związane z odpadami.
42914000-6 – urządzenia do recyklingu.
42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

5.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Tom II SIWZ.

5.4. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących dostawy będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia.
5.6. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą przedmiotu zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Witaszyczki 1a
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się