„Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021”

» Opis zapytania

4.1 Przedmiotem zamówienia są usługi pod nazwą: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021”.

4.2 Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wynajmem i świadczeniem usług sprzętowych wraz z operatorem przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na poszczególne części:
CZĘŚĆ 1
1) Odśnieżanie równiarką samojezdną min. 120 KM - wyposażoną w lemiesz o zmiennej geometrii.
Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 1 - 80,00 godz.
Wymagana ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 1 - 1 szt.
CZĘŚĆ 2
1) Odśnieżanie ładowarką jednonaczyniową kołową o pojemności łyżki min. 3,5 m3
Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 2 - 100,00 godz.
Wymagana ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 2 - 1 szt.
CZĘŚĆ 3
1) Odśnieżanie i wykonywanie załadunku piasku i mieszanek piaskowo-solnych koparko-ładowarką na podwoziu kołowym o pojemności łyżki min. od 1,0 m3 do max. 2,0 m3
Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 3: - 200,00 godz. (praca), - 70,00 godz. (dyżur)
Wymagana ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 3 - 1 szt.
Informacje dodatkowe: Dyżur jednostki sprzętowej wraz z operatorem będzie odbywał się na terenie bazy Zamawiającego tj. na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, przy ul. Myszkowskiej 59. Dyżur jednostki sprzętowej wraz z operatorem będzie wyznaczany przez Zamawiającego w określonym przez niego czasie, na określony terminie i na określoną ilość godzin.
Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, rzeczowy zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia określony został szacunkowo. Rzeczywisty zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu przy zachowaniu oferowanych cen jednostkowych. W przypadku wykonania mniejszego zakresu przewidzianego do realizacji niż się szacuje, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne dodatkowe roszczenia. Wynagrodzenie za wykonane usługi obliczone będzie na podstawie oferowanych cen jednostkowych przedstawionych w formularzu cenowym Wykonawcy i rzeczywistego zakresu wykonanych usług w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia – odpowiednio Załączniki Nr 1.1 do Nr 1.3 do SIWZ.
4.3 Wymogi i uwagi do realizacji zamówienia:
1. Odśnieżanie, w tym usuwanie śniegu i błota pośniegowego z dróg ma na celu zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu, zamiecie, zawieje. Zadaniem Wykonawców jest odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej dróg mające na celu usunięcie śniegu, błota pośniegowego, gołoledzi z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są pobocza, zatoki autobusowe, pasy postojowe, itp. - według wskazań Zamawiającego.
Utylizacja zebranych pozimowych zanieczyszczeń, sposób transportu, rozładunku i składowania odpadów należy do Wykonawcy. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca.
2. Pozostałe wymogi techniczne dla sprzętu i wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia w zakresie poszczególnych części określają:
- Opis przedmiotu zamówienia, stanowiące odpowiednio Załączniki Nr 10 do SIWZ.
- Specyfikacje techniczne usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, stanowiące odpowiednio Załączniki Nr 11, Nr 12 do SIWZ.

4.4 Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, do jej wykonania zatrudniał, we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) co najmniej jeden kierowca/operator sprzętu zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakresie Cz.1,
b) co najmniej jeden kierowca/operator sprzętu zatrudniony na podstawie umowy o pracę w o zakresie Cz.2,
c) co najmniej jeden kierowca/operator sprzętu zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakresie Cz.3,

-Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót. Zamawiający ma na myśli wszystkich pracowników fizycznych, bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie prac. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową.

-Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm).

4.4.1.Dla udokumentowania tego faktu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
4.4.2 W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać oraz kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Obowiązek ten wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia.
4.4.3 W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa, któregokolwiek z terminu wskazanego w pkt.4.4.1 oraz pkt.4.4.2, zamawiający obciąży wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto wykonawcy dla poszczególnej części.
4.5 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4.6 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców.
4.6.1 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.6.2 Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 Ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę albo zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

4.7. Lokalizacja robót:
(a) Drogi wojewódzkie Nr 789, 791, 792, 793 w zakresie utrzymywanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, tj. zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 10 do SIWZ.
(b) Drogi powiatowe utrzymywane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie na terenie powiatu myszkowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Myszkowska 59
Żarki 42-310
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
ul. Myszkowska 59
Żarki 42-310
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się