"Wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń 2.2 i 2.3 (etap 1) pracowni gastronomicznych w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie w ramach projektu pn. „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia 2.2 i 2.3 (etap 1) pracowni gastronomicznej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie w ramach projektu pn. „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego.
2. Pełna nazwa projektu w ramach, którego prowadzone jest postępowanie „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4. Kształcenie zawodowe, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer Umowy o dofinansowanie RPPM.04.01.00-22-0014/16-00”
3. Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (etap wstępny) dla pomieszczeń sal gastronomicznych 2.2, 2.3 (etap 1)w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie.
UWAGA: Etap 1 nie obejmuje realizacji agregatu chłodniczego dla centrali wentylacyjnej, zgodnie z zapisem kolorem czerwonym w opisie technicznym projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej oraz na załączonym rysunku: N1W1 - ETAPY.
2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ: Dokumentacja projektowa i STWIORB.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

84-100 Puck


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Pucki
ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się