Świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych powstających w wyniku działalności Szpitala Wolskiego w Warszawie, NUMER SPRAWY EP/45/2020

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych powstających w wyniku działalności Szpitala Wolskiego w Warszawie.
3.2. Wspólny słownik zamówień (KOD CPV): 90.51.10.00-2 usługi wywozu odpadów; 90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami, 90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów.
3.3. Zakres zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości Zamawiającego: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 01 – 211 Warszawa ul. M. Kasprzaka 17
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.
3.7. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ.
3.8. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
3.9. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
Pozostałe wymaganie w zakresie przedmiotu zamówienia:
3.10. Informacja o ofertach częściowych – nie dotyczy.
3.11. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: nie dotyczy.
3.12. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części: jednej części.
3.13. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień – nie dotyczy.
3.14. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie -nie dotyczy
3.15. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 - nie dotyczy
3.16. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 ustawy Pzp) – nie dotyczy.
Zamawiający zgodnie z art. 36a i art. 36b ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (jeśli dotyczy). Brak takiej informacji w treści oferty Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie.
3.17. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.
1) Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.
Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wykonawca dostarczy przedstawicielowi zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji zamówienia będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 4.18.1., na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Kasprzaka 17
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się