Remont sal zajęć w budynku Zespołu Szkół nr 42 przy ulicy Dzieci Warszawy 42 w Warszawie(Technikum nr 8: sala nr 127, LVI Liceum Ogólnokształcące: sale nr 315, 315A)

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane obejmujące:
Remont sal zajęć w budynku Zespołu Szkół nr 42 przy ulicy Dzieci Warszawy 42 w Warszawie (Technikum nr 8: sala nr 127, LVI Liceum Ogólnokształcące: sale nr 315, 315A)
Kody CPV i ich nazwy:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
1. Zakres planowanych robót obejmuje:
1.1. Prace rozbiórkowe:
- Skucie ścianek działowych międzykabinowych
- Skucie tynków wraz z kaflami
- Demontaż urządzeń sanitarnych
- Demontaż instalacji sanitarnych wg projektu instalacji,
- Demontaż instalacji elektrycznej.
1.2. Przemurowanie ścianek działowych.
1.3. Montaż instalacji sanitarnych wg projektu instalacji (kanalizacji ściekowej, instalacji zimnej wody).
1.4. Wykonanie tynków i wykończeń.
1.5. Wymianę stolarki drzwiowej.
1.6. Montaż zabudowy systemowej HPL.
1.7. Montaż urządzeń sanitarnych i luster.
1.8. Montaż wentylatorów promieniowych z czujnikiem światła.
1.9. Montaż instalacji elektrycznej.
1.10. Wymiana włączników elektrycznych/czujek ruchu i opraw oświetleniowych.

- prace demontażowe,
- uzupełnienie tynków ścian i sufitów,
- malowanie ścian i sufitów,
- montaż elastycznych odbojnic ściennych,
- montaż narożników ochronnych,
- układanie posadzek z wykładzin tekstylnych,
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- montaż wyposażenia,
- wykonanie zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych,
- remont instalacji elektrycznej,
- montaż drzwi wewnętrznych.


2. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 18.09.2020 r.
UWAGA: Od dnia 02.09.2020 r. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania Przedmiotu po zakończeniu zajęć dydaktycznych, w godzinach uzgodnionych z Dyrektorem placówki.

3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia

3.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (Dz.U.2019.1040 j.t.) dalej k.p., osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace demontażowe, wykonanie robót budowlanych związanych z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.
3.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1. czynności Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby/osób wykonujących wskazane w pkt. 3.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
3.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane w pkt. 3.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 11) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanym przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.1. czynności.
3.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Czerwca 1976 roku nr 1 -
Warszawa 02-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus
Plac Czerwca 1976 roku nr 1 -
Warszawa 02-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się