Zakup systemu informatycznego zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, stworzenie i wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) Systemu informatycznego do zarządzania, przetwarzania i gromadzenia danych powstających w toku realizacji zadań wynikających z kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Zadaniem Systemu jest usprawnienie i skrócenie realizacji zadań wynikających z kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca przed opracowaniem oferty może zapoznać się z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego. Zamawiający umożliwi zapoznanie się z infrastrukturą informatyczną dla zainteresowanych Wykonawców po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu chęci udziału przedstawicieli Wykonawców w tym przedsięwzięciu na adres e-mail: przetargi@uodo.gov.pl, do dnia 15 lipca 2020 roku do godz. 15:00. Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zapoznaniu się z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego. Spotkanie odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, którego termin zostanie przesłany informacją zwrotną na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie. Zapoznanie z infrastrukturą informatyczną będzie się odbywać w obecności pracowników Zamawiającego. Przybyłe osoby powinny posiadać ze sobą dowód tożsamości, dokument potwierdzający, że ich współpraca z Wykonawcą nakłada na nich obowiązek przestrzegania zapisów umowy o zachowaniu poufności, której treść zawarta jest w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz, że jest upoważniony z jego ramienia do wzięcia udziału w spotkaniu. Przed zapoznaniem się z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu umowę o zachowaniu poufności i ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, podpisaną przez upoważnione osoby – wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
Wykonawca zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia, wsparcie techniczne przez okres minimum 12 miesięcy od momentu podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Systemu. W ramach wynagrodzenia, podczas realizacji wsparcia technicznego Systemu – na pisemny wniosek jednej ze stron potwierdzony przez drugą stronę – możliwe będzie wprowadzanie modyfikacji w architekturze baz danych, oprogramowaniu i konfiguracji Systemu. Modyfikacje te mogą wynikać z konieczności zapewnienia działania, poprawy wydajności, usunięcia błędów, dostosowania wymagań dla Systemu. Zakres wsparcia technicznego obejmie funkcjonowanie Systemu, jak również zagadnienia dotyczące środowisk: systemowego, aplikacyjnego i bazodanowego dostarczonego w ramach przyszłej Umowy. Szczegółowy zakres wsparcia technicznego określa Załącznik nr 8 do SIWZ, tj. Istotne postanowienia Umowy.
Termin wykonania zamówienia – do dnia 21 grudnia 2020 roku, zgodnie z terminami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Stawki 2
Warszawa 00-193
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie
  • Pamięci przenośne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2
Warszawa 00-193
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się