Pełnienie funkcji Operatora projektu pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowej obsługi i nadzoru w imieniu
i na rachunek Zamawiającego w okresie przygotowania i realizacji projektu, polegającej na przygotowaniu, koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu zadania.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę i nadzór nad wykonaniem w latach 2020-2021 łącznie 960 inwestycji, w 684 budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie miasta Tychy, w tym:
- 647 instalacji fotowoltaicznych,
- 97 instalacji solarnych,
- 72 powietrznych pomp c.w.u.,
- 127 powietrznych pomp ciepła c.o. + c.w.u.
- 17 kotłów na biomasę.
3. Zakres i warunki przedmiotu zamówienia zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:
- Wnioskiem (numer: WND-RPSL.04.01.03-24-02B6/18-002) o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- aktualnymi przepisami prawa unijnego i krajowego oraz wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z funduszy Europejskich w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
5. Prace montażowo – instalacyjne będą wykonywane na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Grantobiorcami a Wykonawcami prac.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 10:15


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 49
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Prezydent Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się