„Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług, polegających na odbiorze, transporcie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u, z terenu gminy Jaraczewo w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaraczewo a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego. W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, z którym Gmina Jaraczewo ma zawartą umowę na zagospodarowanie odpadów. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), w przypadku Gminy Jaraczewo do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, z którym Gmina Jaraczewo ma zawartą umowę na zagospodarowanie odpadów.
Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór następujących odpadów komunalnych z podziałem na:
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
• odpady komunalne zbierane selektywnie z podziałem na:
a) papier i tektura,
b) metale i tworzywa sztuczne,
c) szkło kolorowe,
d) szkło bezbarwne,
e) odpady biodegradowalne – zielone i kuchenne,
f) zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu,
g) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
h) odpady wielkogabarytowe,
i) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
j) urządzenia zawierające freon,
k) przeterminowane leki,
l) zużyte opony samochodowe,
m) szkło płaskie,
n) opakowania z metali, metale
o) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
p) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
q) baterie i akumulatory,
r) odpady wytworzone podczas iniekcji domowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ, jak również projekt umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Jarocińska 1
Jaraczewo 63-233
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
Jaraczewo 63-233
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się