Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 15 w m. Kaczynos Kolonia, gm. Stare Pole - II

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Kaczynos Kolonia nr 15 dz. nr 28/33 obręb Kaczynos Kolonia gm. Stare Pole, powiat malborski, zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem prac i specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Opis stanu istniejącego: lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC oraz pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni ok. 41,60 m2 i wysokości pomieszczeń 2,60 m licząc w świetle posadzka – sufit. Stan techniczny lokalu jest zły. Na tynkach wewnętrznych ścian zewnętrznych w strefie przy posadzkowej widoczne liczne ogniska pleśni i grzybów. Na suficie widoczne podłużne, proste rysy, pęknięcia. Na ścianie komina wewnątrz lokalu widoczne są prowizoryczne naprawy tynków. Posadzki wykonane z płyt pilśniowych, pokryte częściowo wykładziną PCV, mocno zniszczone. Stolarka okienna drewniana, zużyta, nieszczelna. W łazience brak kanału wentylacyjnego. W lokalu brak ogrzewania c.o. – kuchnia i łazienka ogrzewane są z pieca węglowego znajdującego się w kuchni. Pokój ogrzewany jest piecem kaflowym, węglowym znajdującym się w pokoju. 3. Zakres robót obejmuje: 1) wymianę drzwi wejściowych i wewnętrznych – 5 szt. -demontaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych i wewnętrznych, wykucie z muru ościeżnic, osadzenie nowych ościeżnic, montaż nowych skrzydeł drzwiowych; 2) wymianę stolarki okiennej – 4 szt. – demontaż okien istniejących i parapetów zewnętrznych z blachy, wykucie podokienników betonowych, montaż okien z PCV z nawiewnikami, obsadzenie parapetów wewnętrznych z płyty i zewnętrznych z blachy ocynkowanej; 3) wykonanie wentylacji w kuchni i łazience – sprawdzenie i odgruzowanie przewodów kominowych, wykucie otworów i osadzenie kratek wentylacyjnych, na kominie dla kanałów wentylacyjnych osadzenie nasady typu turbowent ( na każdy kanał wentylacyjny); 4) wymianę posadzek – zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, rozebranie płyt pilśniowych, ułożenie nowej posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, umocowanie listew przyściennych; w łazience ułożenie posadzki z płytek z kamieni sztucznych; 5) remoncie tynków – przetarcie tynków ze skrobaniem farby na ścianach i sufitach, odgrzybienie w miejscach zagrzybionych przy użyciu ogólnie dostępnych środków do odgrzybiania tynków i murów, w pokoju, przedpokoju oraz kuchni wykonać gładzie dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z gruntowaniem preparatami gruntującymi; 6) malowaniu ścian i sufitów - w pomieszczeniach: gospodarczym, przedpokoju, pokoju – na całej wysokości ścian wykonać malaturę z farby emulsyjnej, w kuchni do wysokości 1,50 m wykonać lamperię , powyżej malaturę z farby emulsyjnej, we wszystkich pomieszczeniach sufity malować 2x farbą emulsyjną; 7) wymianie instalacji elektrycznej – demontaż istniejącej instalacji, wykonanie nowej podtynkowo z zaprawieniem bruzd przed remontem tynków i malowaniem. Po zakończeniu prac należy wykonać kontrolę sprawności instalacji elektrycznej i sporządzić protokół; 8) remoncie instalacji wodno - kanalizacyjnej – demontaż armatury istniejącej, wanny, zmywaka, ustępu. Montaż nowej baterii zlewozmywakowej, zlewozmywaka, wanny,
baterii wannowej, ustępu z wymianą zaworów; 9) remoncie łazienki – oprócz wymiany elementów instalacji wod.-kan., elektrycznej oraz stolarki okiennej i drzwi, należy przetrzeć wszystkie tynki na ścianach i sufitach, na ścianie między łazienką i kuchnią oraz na ścianie okiennej należy położyć do wys. 2,0 m płytki. Na pozostałych ścianach do wysokości 1,50 m wykonać lamperię. Powyżej ściany i sufity malować 2x farbą emulsyjną. 4. Lokal jest zamieszkały. Zamawiający nie przewiduje przesiedlenia mieszkańców na czas remontu do lokalu zastępczego. 5 Wytyczne dla Wykonawców 5.1 W kosztach
oferty oprócz robót zasadniczych należy ująć: 1) poniesienie wszystkich kosztów związanych z odbiorami robót, w tym: odbioru technicznego instalacji elektrycznej po remoncie przez uprawnioną osobę
(sprawdzenie, badania, pomiary, sporządzenie protokołu), sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych po remoncie przez uprawnioną osobę, wraz ze sporządzeniem protokołu z kontroli, 2)
koszt ustanowienia kierownika budowy, 3) koszt uczestnictwa w odbiorze, 4) koszt zorganizowania i utrzymania placu budowy, zaplecza socjalnego i technicznego, uzyskania mediów na czas budowy, 5)
doprowadzenie terenu po zakończeniu prac do należytego stanu ( pełnego uporządkowania) wraz z ewentualnym uporządkowaniem terenów przyległych i dróg dojazdowych, 6) koszt dokonania wizji.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia , a także zdobyć na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 5.2. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności: 1) protokolarne przejęcie placu budowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 2) powołanie kierownika budowy, 3) dostarczenie kosztorysu ofertowego i oświadczenia kierownika przed podpisaniem umowy, 4) dostarczenie imiennej listy pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę, których wymóg zatrudnienia zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia oraz ich aktualizacji, w przypadku zmian osobowych, 5) dostarczenie lub udostępnienie na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników, których wymóg zatrudnienia Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia, 6) wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami odrębnymi, polskimi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 7) utrzymywanie porządku na terenie prowadzonych robót, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w czasie realizacji umowy, 8) zabezpieczenie
miejsc niebezpiecznych na terenie budowy, 9) podjęcie odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg
prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym własnymi środkami transportowymi
lub podwykonawców, 10) zorganizowania na własny koszt zaplecza socjalnego, 11) zasilenie w energię elektryczną i wodę terenu budowy, zawarcie umowy z dostawcami oraz pokrycie kosztów ich zużycia za
czas trwania prac remontowych, 12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, przedstawicieli Zamawiającego oraz udostępnienie im niezbędnych, wymaganych dokumentów, 13) uporządkowanie terenu prowadzonych robót przed zgłoszeniem Zamawiającemu robót do końcowego odbioru, 14) nieodpłatne poprawienie wadliwie wykonanych prac w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, 15) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, które powinny odpowiadać wymogom dokumentacji, wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 16) przestrzeganie przepisów wynikających z Prawa budowlanego, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 17) zagospodarowanie materiałów odpadowych w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i ustawą o odpadach oraz przepisami wykonawczymi, 18) składowanie materiałów na placu w taki sposób aby nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadziły do zanieczyszczenia terenów prywatnych i przestrzeni publicznej, 19) usunięcie odpadów w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019r. poz.1403) o odpadach oraz ustawą z dnia 13 września 1996 roku (tekst jednolity Dz. U z 2019 r, poz.
2010), o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 20) zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu
robót zanikowych lub ulegających zakryciu, 21) przekazanie Zamawiającemu na odbiorze końcowym następujących dokumentów: oświadczenie kierownika budowy, protokołu odbioru instalacji elektrycznej, badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej, protokołu potwierdzającego drożność remontowanych instalacji wentylacyjnych , atestów na materiały, imienną listę pracowników, o których mowa w pkt. 4), 22) sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym dalej „planem bioz”’ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) i przekazanie Zamawiającemu (1 egzemplarz) najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 23) poniesienie odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie prowadzonych prac, 24) poniesienie odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 25) zaangażowanie odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Powstańców Warszawy 28
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
Powstańców Warszawy 28
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się