Prowadzenie działań w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt

» Opis zapytania

Zakres zamówienia
a) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zwierząt, ustawy
o odpadach, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy prawo ochrony środowiska i innych przepisów szczególnych, Realizacja zadania następuje w oparciu
o uchwałę Nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku;
b) prowadzenie schroniska miejskiego w Bystrym k. Giżycka (stałe utrzymanie i opieka nad zwierzętami, dbałość o majątek gminny) – szczegółowe zasady prowadzenia schroniska określa „Regulamin schroniska dla bezdomnych i pozbawionych opieki psów w Bystrym k/Giżycka” przyjętym Zarządzeniem nr 663/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 czerwca 2018 r.;
c) Wyłapywanie (odławianie) i dostarczanie psów do schroniska, a w razie konieczności do zakładu weterynaryjnego, po otrzymaniu polecenia od upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego
i Straży Miejskiej, a w godzinach nocnych (między 22.00 a 6.00) również Policji. Czas reakcji nie może przekroczyć 30 minut od momentu zgłoszenia. W tym celu Wykonawca wskazuje numer telefonu kontaktowego, dostępnego całodobowo.
d) Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych, na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami miasta Giżycka;
e) Przewiezienie zwierzęcia domowego z miejsca zdarzenia drogowego do Schroniska lub gabinetu weterynaryjnego;
f) Natychmiastowe zaewidencjonowanie i trwałe oznakowanie zwierząt po dostarczeniu do schroniska;
g) Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;
h) Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych, oraz pełnej opieki zwierzętom przebywającym w schronisku;
i) Zapewnienie bieżącego dozoru weterynaryjnego zwierzętom przebywającym w schronisku;
j) Zbieranie i transport zwłok zwierzęcych z terenów Gminy Miejskiej Giżycko (zarządzanych przez Urząd Miejski w Giżycku) oraz z pasów drogowych dróg powiatowych w Giżycku.
k) sterylizacja suk – wszystkich znajdujących się w schronisku, które osiągnęły dojrzałość płciową najpóźniej przed oddaniem zwierzęcia do adopcji;
l) Prowadzenie działań w celu zapobiegania bezdomności zwierząt, poprzez poszukiwanie dla nich właścicieli, a w szczególności inicjowanie akcji edukacyjnych i popularyzujących adopcje, prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja profilu schroniska na portalu społecznościowym (nie rzadziej niż raz w tygodniu), systematyczne przekazywanie zdjęć psów przeznaczonych do adopcji do Urzędu Miejskiego w Giżycku celem umieszczania ich na tablicy informacyjnej;
m) Wykonywanie zadań będących przedmiotem zamówienia będzie odbywało się we wszystkie dni robocze, niedziele i dni świąteczne.
n) Wykonawca ma obowiązek wyposażenia pracowników zatrudnionych przy bieżącym utrzymaniu schroniska w sprzęt do realizacji wyznaczonych zadań.
o) Zamawiający ma prawo wydawać Wykonawcy ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną polecenia dotyczące wykonania w trybie pilnym prac związanych z odławianiem i transportem psów z terenu miasta. Rozpoczęcie działań przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem prac powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 minut od momentu zgłoszenia, jeżeli o czasie realizacji decydować będą czynniki obiektywne.
p) Współdziałanie z Zamawiającym w przypadku przebudowy schroniska, w szczególności przeniesienie zwierząt i innych składników majątku gminy i innych materiałów niezbędnych do bieżącego prowadzenia schroniska do pomieszczeń tymczasowych na czas przebudowy.

Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał teren objęty przetargiem i pozyskał dla siebie, na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.
W tym celu Zamawiający wyznacza następujące terminy:
- 14 lipca 2020 r. w godzinach 10.00-11.00
- 15 lipca 2020 r. w godzinach 15.00-16.00 – po wcześniejszym kontakcie z Zamawiającym
(tel. 87 7342144; e-mail: anna.urbaniak@gizycko.pl ).

1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia podlegających na bezpośrednim fizycznym przyjmowaniu od Zamawiającego dyspozycji w zakresie realizacji usługi, koordynowania i nadzoru pracy osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zmianami). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników wykonujących prace związane z opieką nad zwierzętami oraz utrzymaniem schroniska.
Dokumentowanie zatrudnienia osoby, o której mowa powyżej przez Wykonawcę/Podwykonawcę na umowę o pracę:
a) Oświadczenie zawierające wykaz osób /osoby, z którymi zawarto umowę o pracę,
b) Terminy na dostarczenie powyższego dokumentu:
- 3 dni robocze od podpisania umowy,
- 7 dni od dokonania zmiany niniejszego pracownika w trakcie realizacji zamówienia,
Sposób prowadzenia kontroli przez Zamawiającego w zakresie spełniania warunku zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku podjęcia wątpliwości co do faktu wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 na umowę o pracę, do wezwania Wykonawcy do przedłożenia kopii umów o pracę.
Sankcje za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę wykonujących czynności o których mowa w pkt. 1: w przypadku, gdy Wykonawca/Podwykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów, o których mowa powyżej, Zamawiający obciąży Wykonawcę/Podwykonawcę karami umownymi za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto zawartego kontraktu.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w opisanym powyżej zakresie, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1040 ze zmianami).
3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów
o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1781) (Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania).
4. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. 1 Maja 14
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi weterynaryjne

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Giżycko
al. 1 Maja 14
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się