„Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) wraz z nadzorem – etap I”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pn.: Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) wraz z nadzorem – etap I.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji będącej załącznikiem nr 2, 3, 4 do SIWZ, przy czym na zakres prac na etap 1 obejmuje prace opisane w projekcie zakresami A i B (dla najstarszych murów), a prace te będą realizowane w pomieszczeniach oznaczonych na rzucie przyziemi numerami: 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, bez odrębnego wynagrodzenia (poza przewidzianym w ofercie) – dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysu powykonawczego.
Wybrany Wykonawca w czasie realizacji umowy powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na warunkach określonych we Wzorze umowy.
4. Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się w funkcjonującym budynku (funkcja biblioteczna, muzealna) dlatego Wykonawca może prowadzić roboty związane z przedmiotem zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 16:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w przepisie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z późn. zm.) oraz dni uznanych za wolne u Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza inne godziny i terminy prowadzenia robót przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym poinformowaniu go i wyrażeniu zgody na wykonywanie robót w innych godzinach i terminach.
5. Prace głośne i uciążliwe należy wykonywać w sposób maksymalnie nieuciążliwy dla osób pracujących lub mieszkających w budynku oraz z zachowaniem zasad dobrosąsiedzkich. Wykonawca poinformuje użytkowników budynku z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym min. jednego dnia roboczego poprzez wywieszenie ogłoszeń na każdym użytkowanym piętrze z podaniem przewidywanych godzin i terminów wykonywania prac szczególnie głośnych lub uciążliwych.
6. Zamawiający wymaga co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty polegającej na dokonywaniu, w ramach wynagrodzenia umownego (wskazanego w ofercie), naprawy ewentualnych usterek i wad powstałych w okresie gwarancyjnym liczonym od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 8 ust. 4 Umowy.
7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga, aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót w budynkach PAN Biblioteka Kórnicka, Pałacu Działyńskich ul. Stary Rynek 78-79, 61-772 Poznań objęte zamówieniem, wskazane i opisane w dokumentacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3.2 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (tzw. pracowników fizycznych), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2018 r. poz. 2177 ze zm.), przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten, nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) dalej zwanej „PrBud” oraz dostawców materiałów i urządzeń. Wyżej wskazane osoby mają być zatrudnione nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
8. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ (wzór umowy).
9. Kody Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV:
• 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
• 45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zamkowa 5
Kórnik 62-035
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 5
Kórnik 62-035
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się