Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 42 oraz budowa drogi leśnej w oddz. nr 156 leśnictwa Masłowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie Zamawiającemu 2 obiektów:
1. /obiekt pierwszy/ zjazdu z drogi krajowej nr 42 w gminie Kodrąb, obrębie Józefów, działka nr 560 w km 154+381,25 w oddz. 156 leśnictwa Masłowice.

Zakres ogólny robót niezbędnych dla wykonania zjazdu to m.in.:
− roboty pomiarowe związane z wytyczeniem zjazdu;
− usunięcie humusu;
− roboty ziemne;
− roboty związane z budową przepustu pod zjazdem, oczyszczeniem i renowacją istniejących rowów przydrożnych na odcinku 10m od projektowanego przepustu;
− wykonanie przepustu o śr. 500mm pod zjazdem;
− korytowanie profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod konstrukcję zjazdu;
− wykonanie wzmocnienie podłoża gruntowego;
− wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;
− wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;
− wykonanie podsypki cementowo-piaskową pod kostkę brukową;
− wykonanie nawierzchni z kostki brukowej; − formowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych;
− wykonanie zmiany oznakowania poziomego na drodze krajowej;
− roboty porządkowe
- występowanie przez Wykonawcę o wydanie niezbędnych uzgodnień opinii, pozwoleń i decyzji, na potrzeby realizacji inwestycji na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

2. /obiekt drugi/ drogi leśnej w oddz. 156 leśnictwa Masłowice, w gminie Kodrąb, obrębie Józefów działka nr 560 od km 0+004,21 do km 0+138,79, która swój przebieg rozpoczyna od zjazdu z drogi krajowej nr 42, a kończy na drodze prostopadłej do drogi zjazdowej; oraz drogi prostopadłej do drogi zjazdowej km 0+000 do km 0+183,37, która swój przebieg zaczyna i kończy się na granicy własności terenu Nadleśnictwa Radomsko. Drogi te w kształcie litery „T”.

Zakres ogólny robót niezbędnych dla wykonania drogi to m.in.:
− roboty pomiarowe związane z wytyczeniem przebiegu drogi;
− karczowanie pni drzew znajdujących się w pasie drogi;
− usunięcie pozostałych gałęzi po wycince drzew i humusu;
− korytowanie profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod konstrukcję drogi;
− wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;
− wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;
− miałowanie nawierzchni; − formowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych;
− wykonanie szlabanu wjazdowego i oznakowania pionowego;
− roboty porządkowe.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Piłsudskiego 3
Radomsko 97-500
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko
ul. Piłsudskiego 3
Radomsko 97-500
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się