Usługi przygotowania cystern paliwowych, urządzeń, filtrów, nalewaków i zbiorników paliwowych do badań dozorowych (WDT) oraz do legalizacji na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących jego zaopatrzeniu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowania cystern paliwowych, urządzeń, filtrów, nalewaków i zbiorników paliwowych do badań dozorowych (WDT) oraz do legalizacji na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących jego zaopatrzeniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (wykaz sprzętu).
Oznaczenie CPV przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
71631000-0 Usługi nadzoru technicznego
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie realizacji usługi ( art.29 ust. 3a uPzp) oraz przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1040, 1043,1495) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
1) serwisowania armatury i sprzętu służby mps,
2) czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich czynności prowadzących do uzyskania pozytywnej decyzji WDT,
3) czynności związane z naprawą urządzeń, armatury i sprzętu.
Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy, projekt umowy stanowi– załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

4 Marca 3
Koszalin 75-901
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
4 Marca 3
Koszalin 75-901
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się