Remont elewacji południowej wraz z montażem zegara na budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą

» Opis zapytania

1. Remont elewacji południowej wraz z montażem zegara na budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji południowej wraz z montażem zegara na budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą, w tym
w szczególności:
- zabezpieczenie okien, przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków,
- zszywanie pęknięć w murze za pomocą kotew ze stali nierdzewnej, wywiezienie spryzmowanego gruzu,
- odgrzybianie podłoży budowlanych – mechanicznie natryskiem dwukrotnym,
- wykonanie tynków wraz z boniami prostokątnymi i naprawą ubytków tynku,
- gruntowanie tynków i dwukrotne malowanie farbą silikonową,
- dostawa i montaż zegara podświetlanego o średnicy 85 cm.
Budynek Ratusza wpisany został do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 października 1986 r. pod numerem rejestru 353. Budynek posiada dwie kondygnacje: piętro i parter, nie jest podpiwniczony. Ściana elewacyjna wykazuje optyczne zawilgocenie i widoczne spękania tynków. W związku z powyższym zaplanowano wykonanie robót budowlanych na części frontowej budynku mających na celu poprawę stanu technicznego elewacji
i przedłużenie jej trwałości. W chwili obecnej budynek Ratusza pełni funkcje administracyjne Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą. Pomieszczenia w części południowo – zachodniej użytkowane są jako: Urząd Gminy, sklep, zakład fryzjerski i Urząd Pocztowy.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac towarzyszących, oraz robót tymczasowych nie objętych dokumentacją projektową i przedmiarem robót koniecznych do uwzględnienia: organizacja i zabezpieczenie placu budowy, likwidacja placu budowy, wywóz odpadów, uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
Z uwagi na charakter i lokalizację miejsca robót Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania zaplecza budowy w sposób estetyczny i ograniczający do minimum negatywne oddziaływanie na zabytkowe otoczenie miejsca. Zamawiający zastrzega, iż sposób zorganizowania zaplecza budowy będzie wymagał akceptacji Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zachował szczególną ostrożność podczas transportu, w trakcie wykonywania prac budowlanych i konserwatorskich celem uniknięcia wszelkich uszkodzeń na całym terenie budowy i w jego otoczeniu. Ewentualne szkody będą naprawione na koszt Wykonawcy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
1) projekt budowlany,
2) SST,
3) przedmiar robót
4) wzór umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Solec nad Wisłą 27-320
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Solec nad Wisłą
ul. Rynek 1
Solec nad Wisłą 27-320
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się