Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, zestawu mierników temperatury wraz z sondami, odkurzaczy piorących, maszyny ekstrakcyjnej, urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych, ścierek i ręczników, worków na śmieci, odzieży ochronnej i obuwia dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 części.

» Opis zapytania

Część 1- dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2- dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Część 3- dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, Część 4- dostawa zestawu mierników temperatury wraz z sondami zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, Część 5- dostawa odkurzaczy piorących zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, Część 6- dostawa maszyny ekstrakcyjnej zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, Część 7- dostawa urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, Część 8- dostawa ścierek i ręczników zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, Część 9- dostawa worków na śmieci zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, Część 10- dostawa odzieży ochronnej i obuwia zgodnie z załącznikiem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający żąda, aby Wykonawca:
A/ w zakresie części 1 - 7:
A.1/ Zagwarantował dostawę do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z wniesieniem, montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1- 7 do SIWZ, dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt Wykonawcy.
A.2/ Zagwarantował serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na przedmiot zamówienia.
A.3/ Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
A.4/ Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
A.5/ Wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.

B/ w zakresie części 8 - 10:
B.1/ Zagwarantował dostawę przedmiotu zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 8 - 10 do SIWZ.
B.2/ Dostarczał przedmiot umowy na własny koszt wraz z wniesieniem:
- w części 8- 10 do Magazynu Centralnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przy ul. Akademickiej 12 w oparciu o pisemne zamówienia składane przez Biuro Zaopatrzenia za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin dostawy, które będzie wykonywane przez Wykonawcę. Dostawy będą odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 13:00, zaś adresy dostaw na terenie miasta Lublina będą wskazywane każdorazowo w zamówieniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
B.3/ Wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę.
B.4/ Zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8- 10 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie.
B.5/ Zagwarantował Zamawiającemu gwarancję jakości na dostarczany przedmiot umowy, na okres 12 miesięcy, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy.
B.6/ Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, złożoną ofertą oraz zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie normami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Akademicka 13
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się