Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Sichów – budowa chodnika i remont części chodnika

» Opis zapytania

Przebudowywana droga wojewódzka jest drogą publiczną i odpowiada klasie G (główna) dróg publicznych, w projekcie przyjęto obciążenie ruchem jak dla kategorii KR3.
Realizowany chodnik zostanie podniesiony od krawędzi drogi o wysokość wystającego krawężnika tj. 13cm ze spadkiem poprzecznym 2,0%.
Konstrukcję chodników i opaski oraz zjazdów zaprojektowano z dopuszczeniem postoju i jezdni manewrowej dla samochodów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2500kG.
Przekroje konstrukcyjne przebudowywanych elementów drogi:
I. Chodniki
 kostka betonowa - gr. 8,0cm
 podsypka z miału kamiennego - gr. 3,0cm
 podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 15,0cm
 warstwa odsączająca - gr 10.0cm
Po wykonaniu nawierzchni przebudowywanych chodników, należy połączenie z nawierzchnią jezdni i krawężników posmarować upłynnionym asfaltem w ilości jw. w celu uszczelnienia styku.
II. Zjazdy indywidualne
 kostka betonowa - gr. 8,0cm
 podsypka z miału kamiennego - gr. 3,0cm
 podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 20,0cm
 warstwa odsączająca - gr 15.0cm
Po wykonaniu nawierzchni przebudowywanych chodników, należy połączenie z nawierzchnią jezdni i krawężników posmarować upłynnionym asfaltem w ilości jw. w celu uszczelnienia styku.
III. Krawężniki, obrzeża
W obrębie projektowanego chodnika rozebrać istniejące krawężniki. Następnie wzdłuż jezdni przy projektowanym chodniku należy wykonać krawężnik betonowy15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przy przejściu dla pieszych krawężnik obniżyć do 2,0cm.
IV. Urządzenia w pasie drogowym.
Wszystkie urządzenia na sieci kanalizacji deszczowej (wpusty, studnie) należy przebudować do poziomu przebudowywanej drogi. Elementy zniszczone wymienić na nowe.
V. Wpusty
W projekcie przewidziano wykonanie wpustów ulicznych odprowadzających wodę deszczową z drogi do przydrożnego rowu zlokalizowanego za chodnikiem, opaską objętą opracowaniem. Studzienki ściekowe uliczne zaprojektowano jako prefabrykowane żelbetowe Ø500m z osadnikiem i wpustem ulicznym żeliwnym krawężnikowym wpust Wp1 do Wp6. Studzienki posadowić na warstwie chudego betonu C12/15 gr. 10cm. Przyłącza wykonać z rur PCV-U Ø160x5,9mm.

VI. Murki oporowe
Wzdłuż dwóch krawędzi chodnika, zaprojektowano murki oporowe prefabrykowane z betonu C30/37 o wysokości od 180cm. Murki oporowe należy posadowić na chudym betonie C12/15 na gruncie mrozoodpornym. Jako materiał wypełniający zastosować kamień łamany 0-31,5mm zagęszczony mechanicznie warstwami co max 30cm.
Wszystkie powierzchnie ściany, które zostaną zasypane gruntem należy zaizolować dwukrotnie emulsją asfaltową stosowaną wg instrukcji producenta, lub poprzez dwukrotne pokrycie powierzchni betonu lepikiem na gorąco lub np. powłoką izolacyjną na zimno lub na gorąco. Ściany zabezpieczyć geowłókniną.
Pozostałe części rowów do czyszczenia i regulacji dna i boków rowu.
VII. Barierki ochronne stalowe
Na długości murka oporowego oraz w obrębie przepustu od strony cieku po obu stronach, zaprojektowano barierki wygrodzeniowe typu U12a ze szczeblinkami, mocowane do murka żelbetowego kotwami stalowymi kwasoodpornymi.
VIII. Przepust
Przepust pod chodnik, zostanie wykonany obok istniejącego przepustu kamiennego łukowego, na którym znajduje się jezdnia. Część przelotowa obiektu, zostanie wykonana z prefabrykowanych elementów skrzynkowych ceowych o następujących parametrach:
• szerokość w świetle 3,0m
• wysokość w świetle 1,5m
• długość jednego elementu 0,99m
• ilość elementów prefabrykowanych 1,5 szt., w tym:
 element skrajny lewy 1 szt.
 element pośredni 1 szt.
• prefabrykaty wykonane z betonu C35/45
• klasa ekspozycji prefabrykatu XF4
• przeznaczone na obciążenie ruchome klasy A
Prefabrykaty zostaną posadowione na żelbetowej płycie fundamentowej gr. 30cm z betonu C30/37, zbrojonej stalą zbrojeniową BSt500 o średnicy Ø16. Prefabrykaty należy ustawić na wcześniej rozłożonej warstwie gr. 2cm zaprawy PCC w taki sposób aby wystawione z fundamentu kotwy z prętów Ø28 rozstawione co 50cm znalazły się w niszach prefabrykatów. Następnie nisze należy wypełnić iniekcją betonową. Pod płytę fundamentową należy wykonać warstwę 15cm podbudowy z betonu C12/15. Płyta fundamentowa uzyska spadek podłużny 1,0%.
Wszystkie szczeliny dylatacyjne przy połączeniu elementów prefabrykowanych przepustu w zamkach, należy zabezpieczyć przed infiltracją wody. Stosować odpowiednie taśmy dylatacyjne na całym obwodzie elementu. Wykonać dylatacje pomiędzy istniejącym przepustem a projektowanym przepustem na całej wysokości i szerokości tak aby zdylatować konstrukcję od fundamentu po nawierzchnię aby nowa konstrukcja nie obciążała istniejącego obiektu .
Elementy prefabrykowane górą na całej długości i szerokości należy spiąć żelbetową płytą zespalającą o gr. 20-14cm z betonu C30/37, zbrojona dołem i górą stalą zbrojeniową BSt500 o średnicy Ø10 w rozstawie co 10cm. Płyta zespalająca posiada spadek jednostronny 2%. Na płycie zamontowana zostanie balustrada ze stali S235J2 ocynkowana.
Istniejące przepusty pod zjazdami są w dobrym stanie technicznym i spełniają przepustowość, należy je oczyścić z mułu.

IX. Bariery stalowe przepustu
Na płycie nowego przepustu zamontowana zostanie balustrada wykonana ze stali ocynkowanej o znaku S235J2 o dł. 4,1m. Natomiast istniejącą barierę od strony projektowanej części należy rozebrać a w jej miejsce zamontować barierę ochronną mostową stalową H2W4A, na polewce niskoskurczowej. Ponadto w obrębie przepustu od strony cieku po obu stronach, zaprojektowano barierki wygrodzeniowe typu U12a ze szczeblinkami, zabetonowane.
X. Odwodnienie
Woda odprowadzana jest na teren działki do nielicznych wpustów, poprzez przykanaliki do cieku oraz poprzez oczyszczone i wyprofilowane rowy przydrożne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Męcinka 11
Męcinka 59-424
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Męcinka
Męcinka 11
Męcinka 59-424
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się