Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 4.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, opracowań z zakresu ochrony środowiska, prac związanych z przygotowywaniem materiałów do decyzji administracyjnych oraz prac pomiarowych w zakresie sieci i urządzeń teletechnicznych, energetycznych, gazowniczych, wodociągowych i oświetlenia. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy wzywając go na piśmie do przekazania informacji, o których mowa w Rozdziale V SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy
Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w Rozdziale IV SIWZ stanowiącym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Rozdziale V SIWZ Stanowiącym Istotne postanowieniu umowy
Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności:
a) Formularzem Ofertowym (Rozdział II SIWZ)
b) Formularzem Cenowym (Rozdział III SIWZ)
c) Szczegółowym Opisem Przedmiotu zamówienia (Rozdział IV SIWZ)
d) Istotnymi Postanowieniami Umowy (Rozdział V SIWZ


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się