Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łażanach – etap II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łażanach – etap II, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”

1.1 Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Łażanach poprzez remont dachu i przestronnej sali spotkań, która służyć będzie mieszkańcom jako centrum organizacji różnego rodzaju spotkań rekreacyjno-kulturalnych i towarzyskich, organizacji różnego rodzaju imprez integrujących mieszkańców. W ramach zadania wykonana zostanie nowa więźba dachowa wraz z pokryciem wykonanym z dachówki ceramicznej. Wykonane zostaną nowe podłogi, ścianki działowe, instalacja elektryczna wraz z oświetleniem, centralne ogrzewanie podłogowe oraz instalacja wodno-kanalizacyjna. Teren inwestycji stanowi działka nr 280 zlokalizowana w Łażanach


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Wspólny słownik zamówień:
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
5. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421141-4 Instalowanie przegród
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art.29 ust 3a ustawy Pzp) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) wykonanie robót ogólnobudowlanych,
10. Wykonawca nie później niż do dnia podpisania umowy na realizację zamówienia przedstawi zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności określone w pkt. 9 niniejszego rozdziału – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
11. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 9. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
13. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
14. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów lub oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności.
15. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu zamawiającemu wykazu osób wykonujących czynności określone w pkt. 9 niniejszego rozdziału – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Ul. Piastowska 10 A
Żarów 58-130
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
Ul. Piastowska 10 A
Żarów 58-130
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się