Remont w budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Wiśniowej 13a

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont w budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Wiśniowej 13a.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich realizacji został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Prace nie ujęte w przedmiarze, ale konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej cenie zamówienia.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wyniesie w niezbędnym zakresie wyposażenie z remontowanych pomieszczeń, zabezpieczy je folią ochronną i po zakończeniu prac wniesie ww. wyposażenie do dotychczasowej lokalizacji.
5. Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na wykonane prace oraz użyte podczas realizacji prac materiały na okres min. 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru robót.
6. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia materiały muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.
7. We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów, należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.
8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego materiały itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji prac zastosuje materiały wskazane w ofercie.
9. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami Biura Obsługi i Informatyki, tel. (61 854 1740, 61 854 1686).
10. W razie potrzeby Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do akceptacji: wzory wykładziny, płytek podłogowych i naściennych.
11. Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym. Zamawiający umożliwi Wykonawcy realizację prac do godziny 20.00 w dni robocze oraz w soboty. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby prace uciążliwe wykonywane były po godzinach pracy urzędu, tj. po 15.30 oraz w soboty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i porządku po zakończeniu prac.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych prac i/lub w związku z tymi pracami. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń z winy Wykonawcy, jest on zobowiązany do poinformowania Zamawiającego i naprawienia szkody na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
13. Wymagany zakres robót Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.
14. Na bieżąco, w trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zutylizować gruz, materiały z demontażu, śmieci i inne materiały pozostałe po przeprowadzonych robotach.
15. Zamawiający wymaga, aby wyremontowane pomieszczenia zostały oddane Zamawiającemu po uprzednim posprzątaniu.
16. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować listę pracowników na bieżąco, w przypadku jakichkolwiek zmian w zatrudnieniu.
17. W terminie 2 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji prac.
18. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące prace remontowe były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę;
2) w przypadku zatrudniania na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia nowej osoby/nowych osób wykonującej/ych czynności określone w pkt 1, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania ww. umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę/podwykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca/podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 14 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę;
3) w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia (dotyczy osób już zatrudnionych na postawie umowy o pracę przez Wykonawcę/podwykonawcę) oraz w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę, lub innych dokumentów dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1. Oświadczenie lub kopia umowy o pracę, lub inne dokumenty powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie lub dokument, datę złożenia oświadczenia lub dokumentu, informację, że wskazane w pkt 1 czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z podaniem liczby, datę zawarcia umowy o pracę, imiona i nazwiska tych osób, zakres obowiązków pracowników, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia lub dokumentu w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
4) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia;
5) w przypadku wykonywania czynności określonych w pkt 1 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę;
6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu oświadczenia lub kopii umowy o pracę, lub innych dokumentów, o których mowa w pkt 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 3;
7) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentacji zatrudnienia, o której mowa w pkt 4 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 4.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 16/18
Poznań 61-713
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
Poznań 61-713
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się