ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY BRZYSKA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

» Opis zapytania

Gmina Brzyska oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY BRZYSKA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH’’. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez Gminę i jej jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 i 5.1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1)
Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ:
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. wynosi 908 862,00 kWh.
Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. wynosi
290 835,84 zł.
Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 5.1 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Brzyska 1
Brzyska 38-212
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Brzyska
Brzyska 1
Brzyska 38-212
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się