Przebudowa DW 122 odc. Pyrzyce – Piasecznik oraz przebudowa DW 160 odc. Choszczno – Raduń i odc. Choszczno – granica województwa

» Opis zapytania

1. Zamówienie pn: Przebudowa DW 122 odc. Pyrzyce – Piasecznik oraz przebudowa DW 160 odc. Choszczno – Raduń i odc. Choszczno – granica województwa obejmuje:
1) przebudowę drogi wojewódzkiej nr 122 na odc. Pyrzyce-Piasecznik, od km 58+650 do km 59+600, w tym: frezowanie nawierzchni bitumicznej, ścinanie pobocza, wyrównanie podbudowy, ułożenie nawierzchni wiążącej oraz z mieszanki SMA 8S, oznakowanie poziome grubowarstwowe, utwardzenie zjazdów;
2) przebudowę drogi wojewódzkiej nr 160 na odc. Choszczno – Raduń, od km 18+560 do km 19+100, w tym: frezowanie nawierzchni bitumicznej, ścinanie pobocza, roboty rozbiórkowe, wyrównanie podbudowy, ułożenie nawierzchni wiążącej oraz z mieszanki SMA 8S, oznakowanie poziome grubowarstwowe, przestawienie opornika kamiennego, wykonanie koryta, warstwy odsączającej oraz podbudowy z kruszyw, przełożenie kostki brukowej betonowej, ustawienie obrzeży i krawężnika kamiennego, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej;
3) przebudowę drogi wojewódzkiej nr 160 na odc. Choszczno – granica województwa, od km 49+981 do km 50+981, w tym: frezowanie nawierzchni bitumicznej, ścinanie pobocza, wyrównanie podbudowy, ułożenie nawierzchni wiążącej oraz z mieszanki SMA 8S, oznakowanie poziome grubowarstwowe, wykonanie koryta, warstwy odsączającej oraz podbudowy z kruszyw, przełożenie kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, utwardzenie zjazdów;

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Wycenionym Przedmiarze Robót, Rozdziale „C” SIWZ i SST.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia szczegółowo wymienione w WPR polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Sposób weryfikacji zatrudnienia pracowników został określony w § 8 ust. 4 i 5 projektu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 11:50


» Lokalizacja

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się