Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo budowlanych w lokalu mieszkalnym (pustostanie) stanowiącym własność Gminy Wrocław

» Opis zapytania

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej Dokumentacji projektowej zwanej dalej „Dokumentacją” z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz zatwierdzenia projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę, przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wynikających z opracowanej Dokumentacji projektowej zwanych dalej ,,Robotami budowlanymi” w lokalu mieszkalnym (pustostanie) stanowiącym własność Gminy Wrocław położonym przy ul. Górnickiego 6/3 we Wrocławiu.
3. Dokumentacja wykonana zostanie zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
4. Zakres robót budowlanych obejmuje wymianę drzwi wejściowych do mieszkania, uzupełnienie brakujących tynków, demontaż posadzek, wykonanie wentylacji, wymianę stolarki okiennej, ułożenie nowych posadzek, dostawa i montaż solarki drzwiowej wewnętrznej, malowanie z przetarciem ścian i sufitów, ułożenie okładzin ceramicznych wraz z izolacją przeciwwilgociową w łazience, wymianę instalacji elektrycznej, dostawę i montaż pieców akumulacyjnych elektrycznych, demontaż instalacji wod.-kan., wykonanie nowej instalacji wod. – kan.
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny przedmiot 45000000–7, 71000000-8
Dodatkowe przedmioty 45453000-7, 45310000-3, 45330000-9

6. Zamówienie zostało podzielone na dwa następujące etapy:
1) Etap I – obejmuje opracowanie kompleksowej Dokumentacji z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz zatwierdzenia projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę, przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji;
2) Etap II – obejmuje wykonanie robót budowlanych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wynikających z opracowanej Dokumentacji projektowej oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej.
7. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami – załącznik nr 8 do SIWZ;
2) Projekt umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby wykonujące prace fizyczne na budowie.
Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy.
9. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. w oświadczeniu własnym Wykonawcy).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się